126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย

โดยนักศึกษาสหกิจทั้ง 2 คน มีหน้าที่ในการตรวจรับ ตรวจเช็คสินค้า การจัดเก็บ และเตรียมจัดส่งสินค้าเพื่อส่งมอบลูกค้า สินค้าที่ขนย้ายมาเพื่อทำการเปิดตู้ ณ หน้าลานโรงพักสินค้า 3 เป็นแบบ Less-than Container Load หรือ LCL ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บแบบโกดัง หรือ Container Freight Station  (CFS) โดยการจัดเก็บสินค้าส่วนใหญ่ของโรงพักสินค้า 3 นี้จะเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศจีน อาทิ อะไหล่ ชิ้นส่วนการผลิต เสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โดยในปัจจุบันพื้นที่การจัดเก็บสินค้าของโรงพักสินค้า 3 แห่งนี้ ไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดเรียงสินค้าในโรงพักสินค้า 3 ยังคงไม่มีประสิทธิภาพ มีสินค้าคงค้างที่ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายอีกเป็นจำนวนมาก นักศึกษาจึงได้ทำการศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ในโรงพักสินค้า 3 รวมถึงศึกษากระบวนการในการตรวจรับและจัดเก็บสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น