เกี่ยวกับคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการไทย

ประวัติความเป็นมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยระยะแรกเปิดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติจากทบวงวิทยาลัย ให้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และล่าสุดในปี พ.ศ. 2546 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศเทศไทย รวมทั้งเปิดหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2547 ได้ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ เปิดหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อหลักสูตร CEO MBA in Logistics Management ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศเทศไทยอีกเช่นเดียวกัน ปี พ.ศ. 2549 ยังได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้ชื่อหลักสูตร CEO MBA in Textile and Apparel Industry Management นอกจากนี้ใน ปี พ.ศ. 2551 นี้ได้มีการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกดุษฏีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ ในต้นปี พ.ศ. 2552 เปิดหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม ในปี พ.ศ. 2557 เปิดสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ในปี พ.ศ. 2558 เปิดสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจยานยนต์ และในปี พ.ศ. 2560 เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรีไปแล้วทั้งสิ้น 24 รุ่น พร้อมทั้งมีการพัฒนา และทำการปรับปรุงหลักสูตรควบคู่กับการดำเนินการประกันคุณภาพ เพื่อให้หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสอดคล้องตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
ในการบริการวิชาการให้กับสังคมนั้น ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ตั้งศูนย์วิจัยเพื่อบริการวิชาการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ (Logistics Research Center) ซึ่งทำหน้าที่ศึกษา วิจัย และอบรมทางด้านโลจิสติกส์ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนภายนอก
สำหรับผู้ดำรงตำแน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมี ดังนี้
พ.ศ. 2533 ศาสตราจารย์ปัจจัย บุนนาค (อธิการบดี) รักษาการคณบดี
พ.ศ. 2534 – 2537 ศาสตราจารย์วิชัย ศังขจันทรานนท์
พ.ศ. 2538 – 2541 ดร.จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ
พ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (อธิการบดี) รักษาการคณบดี
พ.ศ. 2543 – 2545 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์
พ.ศ. 2545 – 2546 รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ (อธิการบดี) รักษาการคณบดี
พ.ศ. 2546 – 2547 รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
พ.ศ. 2547 – 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
พ.ศ. 2551 – 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา
พ.ศ. 2554 – 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล

วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำทางด้านการจัดการธุรกิจเชิงวิศวกรรมของประเทศไทย

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์การเป็นผู้ประกอบการและนักบริหาร โดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
สร้างและพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ดำรงไว้สืบสานต่อไป
มีการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล รวมทั้งมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นสากล

ปรัชญา/ปณิธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วย ความรู้ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ สามารถนำความรู้ไปสร้างงานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ดังคำปณิธาน “ใฝ่รู้ สู้งาน จรรยาบรรณเด่น เน้นธุรกิจอุตสาหกรรม”

ทำไมต้องเรียนที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการไทย

ทำไมต้องวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ?

“เรียนวิศวกรรมศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบวิศวกรผู้ประกอบการ”
เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของโลกวันนี้ ล้วนเป็นผลผลิตทางวิศวกรรมชั้นยอดของเหล่าวิศวกรอัจฉริยะ อาชีพที่ท้าทายความฝันของใครหลายคน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำทางธุรกิจ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่ไม่เพียงแต่รอบรู้และมีประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ แต่ยังมีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อก้าวสู่อนาคตของผู้ประกอบการงานวิศวกรรมที่เป็นผู้นำในองค์กรธุรกิจ

 

เรียนวิศวะที่เป็นมากกว่าวิศวะและเป็นทั้งผู้ประกอบการ

“วิศวะหัวการค้า เรียนวิศวะและการเป็นผู้ประกอบการจากหลักสูตรของ MIT Reap แห่งเดียวที่นี่”
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าใหม่ทุกคนจะได้เรียนรู้หลักความเป็นผู้ประกอบการจาก Massachusetts Institute of Technology: MIT มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในอเมริกา ในหลักสูตร MIT REAP (MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program) โดยการเรียนการสอนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการสร้างวิศวกรที่มีความคิดด้านนวัตกรรมรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

 

เลือกเส้นทางสู่วิศวกรผู้ประกอบการมืออาชีพ
เรามีสาขาวิชาให้เลือก 5 สาขาวิชากับ 5 อนาคตที่คุณเลือกได้ดังนี้

 

สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
(Department of Rail Business Innovation Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบรางนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมออกแบบ และจัดการระบบราง มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ ทั้งด้านระบบขนส่งทางราง และ การวางผังเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพด้านโลจิสติกส์และกลยุทธ์ การตัดสินใจในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง การพัฒนาความรู้ในวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

 

สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์
(Department of Automotion Innovation Engineering)

ศึกษาการตลาดยานยนต์ การออกแบบยานยนต์ การจัดหาชิ้นส่วนเพื่อการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตชิ้นส่วน การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงงานขาย การกระจายสินค้า การรับประกัน ไฟแนนซ์ ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ การให้บริการและงานซ่อม

 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(Department of Electrical and Energy Engineering)

“วิกฤตพลังงาน” นับเป็นประเด็นสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยการใช้พลังงานของประเทศ อยู่ในระดับต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ วิธีการหนึ่งที่จะช่วยภาคธุรกิจและการลงทุนคือการอนุรักษ์ และการประหยัดพลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานศึกษาการ วางแผน และออกแบบระบบไฟฟ้า การพัฒนาการ ผลิตและการส่งไฟฟ้าแรงสูง การควบคุมระบบไฟฟ้า ในอาคารสถานที่ เพื่อเป็นวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพ

 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(Department of Computer Engineering and Artificial Intelligence)

เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเชิงวิศวกรรมการออกแบบระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์โปรแกรมควบคุมระบบ เพื่อเป็นวิศวกรผู้ดูแลคอมพิวเตอร์

 

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
(Department of Logistics Engineering)

ศึกษาวิศวกรรมแนวใหม่เพื่อการลำเลียงในระบบการผลิตและกระจายสินค้า การออกแบบและจัดการระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นวิศวกรด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะ วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิตเป็นที่ต้องการอีกมากมายในหลายสายงาน เช่น วิศวกรควบคุมระบบไฟฟ้า วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ตลอดจนสายอาชีพใหม่ วิศวกรออกแบบและจัดการระบบการขนส่ง (โลจิสติกส์) วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่

 

นักศึกษาที่จบการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะสามารถก้าวออกไปเป็นวิศวกรที่มีความสามารถในการทำงานกับองค์กรต่างๆ หรือการเป็นเจ้าของธุรกิจ และสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อทั้งภายในประเทศ หรือระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้
ด้วยการผสมผสานสานความรู้ทางวิศวกรรม เข้ากับการบริหารจัดการแบบนักธุรกิจ ที่เน้นกระบวนการเรียนด้วยระบบ Hybrid (ไฮบริด) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ไม่เหมือนใคร เพื่อให้นักศึกษาทุกคนก้าวทันสู่โลก ยุคโลกาภิวัตน์อย่างมั่นใจ

ผู้บริหารคณะ

ผศ. ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

ผศ. ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

ตำแหน่ง: คณบดี
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: สำนักคณบดี อาคาร 19 ชั้น 3
ประสบการณ์ทำงาน

 1. 2014 – ปัจจุบัน: Lecturer in Department of Computer and Multimedia Engineering, School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
 2. 2011 – 2014: Associate Dean for Student’s Affairs, School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
 3. 2009 – 2011: Director of PR department, School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
 4. 2008 – 2009: Lecturer, Department of Computer and Multimedia Engineering, School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
 5. 2005 – 2007: Associate Dean in Academic Affairs, School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
 6. 2003 – 2005: Director of Master Program in Informatics, School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
 7. 2002 – 2003: Secretary, School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
 8. 1994 – 2004: Acting Associate Dean, School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
ดร.วรภัทร กอแก้ว

ดร.วรภัทร กอแก้ว

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: สำนักคณบดี อาคาร 19 ชั้น 3
การศึกษา

 • 2016 PhD Electrical Engineering, University of Southampton, United Kingdom
 • 2004 MEng Electrical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand
 • 1995 BEng Electrical Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
ดร.วันชัย ฉิมฉวี

ผศ. ดร.วันชัย ฉิมฉวี

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: สำนักคณบดี อาคาร 19 ชั้น 3
การศึกษา

 • 2541 – 2544, วศ.ด. เทคโนโลยีพลังงาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
 • 2530 – 2532, วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
 • 2529 – 2529, ป.บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
 • 2527 – 2528, อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
ดร.ภคพงศ์ อมรกุล

ดร.ภคพงศ์ อมรกุล

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: สำนักคณบดี อาคาร 19 ชั้น 3
การศึกษา

 • 2552 นักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
 • 2544 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
 • 2536 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ประเทศไทย

เครือข่ายพันธมิตร

ผลงานวิจัย

1. Performance Specification of a Pole-Placement Controller
– Suksun Nunngam, Kasem Utaikaifa
– การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 18 (EECON-18)
2. ผลกระทบของสารเสริมสภาพพลาสติก และฟิลเลิอร์ชนิดผงในพีวีซีชนิดยืดหยุ่น
– กาญจนา กาญจนสุนทร, สมชาย พัวจินดาเนตร และชูเวช ชาญสง่าเวช
– การประชุมข่ายงานวิศวกรรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4
3. ส่วนผสมที่เหมาะสมของวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิตพีวีซีชนิดยืดหยุ่น
– กาญจนา กาญจนสุนทร, สมชาย พัวจินดาเนตร และชูเวช ชาญสง่าเวช
– การประชุมข่ายงานวิศวกรรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4
4. Minimisation of Volumetric Error in Part Orientation in Rapid Prototyping
– Masood, S.H., Rattanawong, W. and Iovenitti
– P. The First International Conference on Rapid Prototyping
5. A Volumetric Approach to Part Build Orientations in Rapid Prototyping
– Rattanawong, W., Masood, S.H. and Iovenitti
– P. Proceedings of the International Conference on Advances in Materials and Processing Technolog
6. n Intelligent Part Build Orientation System for Rapid Prototyping
– Rattanawong, W., Masood, S.H. and Iovenitti
– P. Proceedings of the International Conference on Computers and Industrial Engineering
7. Position Control Using Fuzzy Controller
– Kasem Utaikaifa
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8. Minimisation of Volumetric Error for Part Build Orientations in Rapid Prototyping
– Masood, S.H., Rattanawong, W. and Iovenitti
– P. International Journal Agile Manufacturing
9. A Generic Algorithm for Best Part Orientation System for Complex Parts in Rapid Prototyping
– Masood, S.H., Rattanawong, W. and Iovenitti
– P. International Journal of Materials Processing Technology
10. Volumetric Error Computation for Part Build Orientation for Complex Parts
– Rattanawong, W., Masood, S.H. and Iovenitti,
– P. The Eighth International Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2000)
11. A Generic Algorithm for Best Part Orientation System for Complex Parts in Rapid Prototyping
– Masood, S.H., Rattanawong, W. and Iovenitti,
– P. International Manufacturing Conference in China (IMCC 2000)
12. ชื่อผลงาน / ชื่อผู้วิจัย / แหล่งตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงาน ISPAN Networking
– Traffic Analysis of Voice and IP – S. Innet, W. J. Lavery, and I.
– Ouveysi Network Operations and Management Symposium
13. The Feasibiliy of New Hybrid Domestic Hot Water System Combining Solar Energy and Waste Heat from Thermoelectric Air-Conditioner
– S. Maneewan, J. Khedari, N. Pratinthong, W. Chimchavee and J. Hirunlabh
– EGAT Journal
14. A New Application of Thermoelectric Modules as Sine Wave Temperature Generator
– W. Chimchavee, J. Khedari and J. Hirunlabh
– Journal of Thermelectricity
15. A New Approach Analysis of Thermoelectric Modules in Cooling Mode by Electro-thermal Model
– W. Chimchavee, J. Khedari and J. Hirunlabh
– Journal of Thermelectricity
16. Domestic Hot Water System Combining Solar and Waste Heat from a Thermoelectric Air-Conditioner
– J. Khedari, S. Maneewan, N. Pratinthong, W. Chimchavee and J. Hirunlabh
– The Int.J. of Ambient Energy
17. Computational Intelligence for Part Orientation in Rapid Prototyping
– Rattanawong, W.
– Proceeding of the 2001 IE Network National Conference
18. A Generic Algorithm for Optimum Part Orientation System in Rapid PrototypA Generic Algorithm for Optimum Part Orientation System in Rapid Prototyping
– Rattanawong, W.
– Proceedings of the International conference on Computational Intelligence, Robotic and Autonomous System
19. An Electro-thermal Model of Thermoelectric Modules in Heat Pump and Cooling Mode (CHIM model)
– W. Chimchavee, J. Khedari and J. Hirunlabh
– The 20th International Conference on Thermoelectrics (ICT 2001)
20. On the Economics of the PSTN as an Internet Access Network
– S. Innet, W. J. Lavery, and I.
– Ouveysi International Symposium on Telecommunication Networking
21. กรณีศึกษาการปรับปรุงผังโรงงานทำแม่พิมพ์สำหรับแผงวงจนอิเล็กทรอนิกส์
– ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์, เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง และ วันชัย รัตนวงษ์
– วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 23
22. การตัดสินใจเลือกสร้างต้นแบบชิ้นส่วนรถยนต์ระหว่างเครื่อง CNC และ RP โดยใช้เทคนิค AHP
– สมพร บัวกล่ำ,ธิติมา กริ่มใจ ,ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์, วันชัย รัตนวงษ์,
– การประชุมสัมมนาวิชาการ วิศวกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 2
23. เทคนิคการสร้าง slice file บน rapid prototyping
– จักกฤษณ์ จิราวัฒนโกศล, ชิตพล ทองใย, โพลาลิต สุขจิตธรรม, วันชัย รัตนวงษ์
– งานสัมมนาเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ
24. Expanding the Address space through REBEKAH-IP: An Architectural View
– B.Landfeldt, S.Rattananon and A.Seneviratne
– International Conference on Information Technology
25. ISPAN – A PSTN Enhancing Internet Access Network
– S. Innet, D. Everitt, I. Ouveysi, and W. J. Lavery
– International Conference on Telecommunications
26. Controlling Investigation of Thermoelectric Cooling System by Characteristics and Load Line Diagram
– W. Chimchavee
– Journal of UTCC
27. A Network solution and Teletraffic Analysis for Voice and IP Dial-up Network
– S. Innet
– UTCC Journal
28. Providing Scalable and Deployable Addressing in Third Generation Cellular Networks
– B. Landfeldt, S. Rattananon and A. Seneviratne
– IEEE Wireless Communications Magazine | IEEE | Volumn: 10 No.1
29. Feasibility Study of Using Agriculture Waste as Desiccant for Air Conditioning System
– J. Khedari, R. Rawangkul, W. Chimchavee, J. Hirunlabh and A. Watanasungsuit,
– Renewable Energy
30. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีศึกษาโรงงานผลิตโฟม
– ถนอม บุญหนัก, เกรียงศักดิ์ รัตนะ, วันชัย รัตนวงษ์ และ รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์,
– งานสัมมนาเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ
31. Toward “Always-connected” Wireless Network: A Framework of Infrastructureless Networks
– Z.G.Zhou, P.Chumchu, S.Rattananon and A.Seneviratne
– International Workshop on Distributed Computing (IWDC)
32. Extending REBEKAH-IP with Central Port Allocations for Un-Ambiguous IPv4 Address Expansion
– S.Rattananon, B.Landfeldt, and A.Seneviratne
– International Conference on Network (ICON)
33. Analysis of Sine Wave Temperature Generating Using by Thermoelectric Heat Source
– W. Chimchavee
– The 22th International Conference on Thermoelectrics (ICT 2003)
34. Hybrid ISPAN/High-speed Access Network: A Cost Effective Solution to High-Speed Rural Internet Access Network
– S. Innet, The 7th World Multiconference on Systematics Cybernatics and Informatics
35. การใช้เทคนิค AHP ในการตัดสินใจเลือกสร้างต้นแบบชิ้นส่วนรถยนต์ระหว่างเครื่อง CNC และ RP
– วันชัย รัตนวงษ์ และ ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์,
– วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 24
36. Optimal Orientations in Rapid Prototyping Using Volumetric Technique
– Rattanawong, W.
– วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 24
37. เครื่องบรรจุหีบห่อสำหรับสินค้าเกษตรกรรม
– ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์,วันชัย รัตนวงษ์, รจนาฎ ไกรปัญญาพงษ์
– ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 13
38. A Generic Part Build Orientation in Rapid Prototyping
– Rattanawong, W.
– Rapid Product Development Conference (RPD 2004)
39. ICMP Translation within REBEKAH-IP
– S.Rattananon, M.T.R.Chan, B.Landfeldt, and A.Seneviratne
– International Conference on Communications Circuits and Systems (ICCCAS)
40. Monitoring of 20 kW Grid-Connected Photovoltaic System in Phitsanulok, Thailand
– S. Kungwankkij, S. Siriwat, S. Chindaruksa, W. Chimchavee and J. Waewsak
– The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference
41. Point-to-point Distance Measurement Using Ultrasonic for Excellent Stick
– R. Palee, S. Innet, K. Chamnongthai, and C. Eurviriyanukul,
– International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications Conference
42. Developing DTD for Simulation Model in Reverse Logistics Systems using XML and SCOR
– Srinon, R., and S. Ramakrishnan,
– Proceedings of the ICSE
43. Preliminary Models using UML for Reverse Logistics Systems
– Srinon, R., Dagli, C., and S. Ramakrishnan,
– Conference on Systems Engineering Research, CSER
44. Preliminary Models using UML for Reverse Logistics Systems
– Srinon, R., Dagli, C., and S. Ramakrishnan,
– Conference on Systems Engineering Research, CSER
45. แบบจำลองโลจิสติกส์สำหรับศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน
– วรินทร์ วงษ์มณี, วันชัย รัตนวงษ์ และ สันติ ท่องแก้ว,
– Proceedings of The fifth GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Managemen
46. การศึกษาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสำหรับจังหวัดพิษณุโลก
– วรินทร์ วงษ์มณี และ วันชัย รัตนวงษ์,
– Proceedings of The fifth GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management
47. An Evaluation of Distribution Center Location for Phitsanulok Province: Future of Logistics Center in Indo-China
– Laptaned U. and Rattanawong W.,
– Proceedings of The fifth GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management
48. Simple Controlling System of Wave Temperature Generating by Thermoelectric Modules
– W. Chimchavee,
– The 28th Electrical Engineering Conference
49. Mobility Support in Private Networks Using RPX
– S.Rattananon, B.Landfeldt, P.Chumchu and A.Seneviratne,
– Fifth International IEEE Workshop on Wireless Local Networks (WLN)
50. Assessment of A 20 kWP GCPVS in Ratchaburi, Thailand
– J. Waewsak , S.Seinksanor , W. Chimchavee and S. Chindaruksa,
– The 15th International Photovoltaic Science and Engineering Conference
51. Maximum Power Point Tracking Inverter without a DC/DC Converter for Solar Water Pump
– S. Waiprib, V. Vongmanee, S. Innet, W. Chimchavee
– ECTI International Conference
52. Distributed Simulation Modeling for Manufacturing Systems Design using XML
– Srinon, R., and S. Ramakrishnan
– 18th International Conference on Systems Engineering, ICSEng
53. XML Representations for System-Of-Systems in Distributed Modeling
– Srinon, R. , and S. Ramakrishnan
– 26th American Society of Engineering Management National Conference
54. Maximum Power Tracking Inverter without a DC/DC Converter for Solar Water Pump
– S. Waiprib, V. Vongmanee, S. Innet and W. Chimchavee
– International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2005)
55. Design features and characteristics of a rescue robot
– Supanunt Tunwannarux, Amon Tunwannarux
– IEEE International Symposium on Communications and Information Technology, ISCIT2005
56. Combining Supply Chain Simulation and Optimization for Inventory Analysis in Agro-Food Industry
– Kanchanasuntorn, K.
– Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
57. An Approximate Periodic Model for Fixed Life Perishable Product in A Two Echelon Inventory System
– Kanchanasuntorn, K. and Techanitisawad, A.
– International Journal of Production Economics
58. การศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง ศูนย์กระจายสินค้า สี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก
– วรินทร์ วงษ์มณี และ วันชัย รัตนวงษ์
– Proceedings of The sixth GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management
59. การออกแบบผังการใช้ประโยชน์ภายในศูนย์กระจายสินค้า สี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก
– วรินทร์ วงษ์มณี และ วันชัย รัตนวงษ์
– Proceedings of The sixth GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management
60. The Field Oriented Compensation by the Controlling Program for the MPPT and Variable DC Voltage Bus Inverter
– W. Chimchavee and S. Waiprib
– The 29th Electrical Engineering Conference
61. The Field Oriented Compensation by the Controlling Program for the MPPT and Variable DC Voltage Bus Inverter
– W. Chimchavee and S. Waiprib
– The 29th Electrical Engineering Conference
62. Infrastructure and Layout Design for Phitsanulok’s Logistics Center: the junction of North-South and East-West Economics Corridor
– Laptaned U and Rattanawong W.
– The Proceedings of the International Conference on Greater China Supply Chain and Logistics 2006
63. Improving the Performance of RPX Using Handoff Detection for Host Mobility
– S.Rattananon
– The 3rd Conference on Telematics System Service and Applications
64. Providing the IPv4 Addresses Utilization to RPX
– S.Rattananon
– 10th International Conference on Communication Technology (ICCT)
65. Providing the IPv4 Addresses Utilization to RPX
– S.Rattananon
– 10th International Conference on Communication Technology (ICCT)
66. Application of the Kano method to prioritize Customer Requirements for Development of Material Handling Systems
– Kultanan C., Crostack H.-A., Refflinghaus R., 18th Annual NOFOMA Conference
67. Structuring Customer Demands for Logistic Facilities in Production Plants
– Crostack H.-A., Refflinghaus R., Sakowski M., Schlüter N., Kultanan, C.,
– 9th QMOD Conference
68. Implementation of Kano Methodology through various Stakeholder Requirements
– Kultanan C, Crostack H.-A., Refflinghaus R.
– 7th Asian Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference
69. เทคนิคการจำลองสถานการณ์เพื่อการหาคำตอบที่เหมาะสม (Simulation – Optimization Technique)
– กาญจนา กาญจนสุนทร
– วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
70. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาการกระจายมูลค่าน้ำมันของประเทศไทย
– เบญญาทิพย์ เหลืองสด, ฉัตรชัย เลิศเทอดสกุล, สุวรรณี อัศวกุลชัย และศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร
– การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เรื่อง ธีออส ดาวเทียมของไทยสู่ห้วงอวกาศ
71. Numerical Simulation of Dynamic Breakage Characteristic of African Norite
– Vanichkobchinda P., Reddish D.J., Stace L.R., Whittles D.N.
– International Journal of Materials
72. Numerical simulation of the bynamic breakage testing of sandstone Part I: Development of homogeneous constitutive model for the fragmentation analysis in sandstone
– Vanichkobchinda P., Reddish D.J., Stace L.R., Whittles D.N.
– International Journal of Materials
73. The CEO Mission II, Rescue Robot with Multi-Joint Mechanical Arm
– Amon Tunwannarux and Supanunt Tunwannarux , World Academy of Science
– Engineering and Technology International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering
74. การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน
– ทนงศักดิ์ คุ้มพาล และ วันชัย รัตนวงษ์,
– Proceedings of the 7th GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management |
75. การศึกษาปัญหาการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกน้ำยา Vanish กรณีศึกษาบริษัท ABC
– วรรณกร ปาลโมกข์ และ วันชัย รัตนวงษ์
– Proceedings of the 7th GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management
76. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาการกระจายมูลค่าน้ำมันของประเทศไทย
– เบญญาทิพย์ เหลืองสด, ฉัตรชัย เลิศเทอดสกุล, สุวรรณี อัศวกุลชัย และศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร
– การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติเรื่อง ธีออส ดาวเทียมของไทยสู่ห้วงอวกาศ
77. วิธีการจำแนกชนิดฝาจีบน้ำอัดลมโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ
– ภานุพงค์ เจนสุริยะกุล, เสรี ศรีม่วงกลาง, อดิศร ลีลาสันติธรรม, ไชยยศ นุดล, เดวิช บรรเทา และณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม (2007)
– The 5th PSU Engineering Conference
78. การเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตมุ้งครอบ
– เอกศักดิ์ ซำศิริพงษ์, กาญจนา กาญจนสุนทร์ และ เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง
– การประชุมข่ายงานวิศวกรรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 10
79. การเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจควบคุมจังหวะสัญญาณไฟจราจรโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์
– ชินทัศน์ ไชยเขตต์, เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง และ กาญจนา กาญจนสุนทร
– การประชุมข่ายงานวิศวกรรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 10
80. Transportation Cost Reduction for Herbal Product Distribution : A Case study in Prachinburi Province
– Kanchana Kanchanasuntorn, Maisopha C.2, Chancharoen P., and Singhawiboon W
– การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 4
81. Improving Inventory Management System by ABC Theory: The Case of a Lubricant Oil Company A.
– Ongearm J., Vanichkobchinda P. and Rattanawong R.
– Industrial Engineering Network (IE Network 2007)
82. A Cost Reduced Solutions of Dragon Fruits supply Chain to Increase Business Competitive Advantage
– Khumphant, T. Vongmanee V. and Rattanawong, W.
– The 2nd International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM-2007)
83. Field Comparative Study of Mon-Si, CdTe Thin Film and a-Si Thin Film Grid Connected PV System in Thailand
– J. Waewsak, S. Seinksanor , S. Chindaruksa and W. Chimchavee
– The International Conference on Clean Electrical Power Renewable Energy Resource Impact
84. An Approximate Net Profit Model for a Fixed-Life Perishable Product in a Two-Echelon Inventory System
– Kanchanasuntorn, K. and Techanitisawad, A.
– The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2007
85. A Slow-Moving Demand Model for a Fixed-Life Perishable Product in a Two-Echelon Inventory System
– Kanchanasuntorn, K.
– The International Conference of Operation and Supply Chain Management 2007
86. A HCI Keyboard Layout Design for Blind People
– K. Kitsana, S. Innet
– International Workshop on Advanced Image Technology
87. Application of Genetic Algorithm for Solving University Timetabling Problems: a case study of Thai Universities
– N. Nuntasen, S. Innet
– 7th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling, and Optimization
88. New Approaching of Genetic Algorithm for Solving University Timetabling Problems: a case study of Thai Universities
– N. Nuntasen, S. Innet
– 6th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering
89. The development of Thailand railway freight transportation: A key element to become the Greater Mekong Subregion (GMS) freight distribution center
– Vanichkobchinda, P.
– Preceeding of the 12th International Conferences of Hong Kong Society for Transportation Studies: Transportation System – Engineering
90. The service expansion potential of railway system for freight transportation in Thailand
– Vanichkobchinda P.
– The Proceeding of the 2nd International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM 2007)
91. Improving railway freight transportation system: A key step in realizing national intermodal development policy
– Vanichkobchinda P.
– The Proceeding of the 2nd International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM 2007)
92. Requirements for Structuring Logistic Demands in QFD
– Crostack H.-A., Refflinghaus R., Schlüter, N., Kultanan C.
– 19th Symposium on QFD
93. On the Scalability of Addressing in Private Networks Using RPX
– S.Rattananon, Z.G.Zhou, B.Landfeldt, and A.Seneviratne
– International Journal of Communications Software and Systems
94. University Timetabling Using Evolutionary Computation
– S. Innet, N. Nuntasen
– WSEAS Transactions on Advanced in Engineering Education
95. Weighted Channel Allocation and Power Control for Self – Configurable Infrastructure WLANs
– S. Manitpornsut and B. Landfeldt
– Journal of Interconnection Networks
96. An Algorithm for the Mixed Fleet Vehicle Routing Decision Problem
– Suthikarnnarunai, N.
– International Journal of Logistics and Transport
97. Comparison of Sludge Granule and UASB Performance by Adding Chitosan in Different Forms
– Nuntakumjorn, B., Khumsalud, W., Vetsavas, N., Sujjaviriyasup, T.
– Chiang Mai Journal of Science
98. การวางแผนและการวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าในภาวะน้ำมันแพง : กรณีศึกษาบริษัท P&G
– ภคิน พิทักษ์, วันชัย รัตนวงษ์ และ พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา
– ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
99. แนวทางการลดคามสูญเสียต้นทุนจากสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขันทางการค้า กรณีศึกษาบริษัท ไมอามี่โค้ท จำกัด
– ดามภ์ สุวรรณหงส์ และ วันชัย รัตนวงษ์
– Proceedings of The Eight Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management
100. การลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการส่งมอบน้ำตาลให้กับลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท น้ำตาลเอเอเอ จำกัด
– ศรัณย์ พงศ์สุวภาพ และวันชัย รัตนวงษ์
– Proceedings of The 8th Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management
101. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัท ฟอร์เวิร์ดเดอร์ กรณีศึกษา บริษัท S&A Inland จำกัด
– สุขใจ ประสิทธิ์พุทธพร และวันชัย รัตนวงษ์
– Proceedings of The 8th Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management
102. Embedded System Application for the Seed Planter
– W. Chimchavee and S. Waiprib
– The 31st Electrical Engineering Conference
103. A Study Improving Efficiency of Raw Material Unloading Station Including Receiving Traffic Planning: A Case Study of Food Manufacturing Company A.
– Wattanapaisarn, N., Vanichkobchinda, P.
– Industrial Engineering Network (IE Network 2008)
104. A Study Improving Efficiency of Goods Transportation and Distribution During Fuel Crisis: A Case Study of “P&G”
– Pitak, P., Rattanawong, W., Vanichkobchinda, P.
– Industrial Engineering Network (IE Network 2008)
105. Embedded System Application for the Seed Planter
– W. Chimchavee and S. Waiprib
– The 31st Electrical Engineering Conference
106. Optimization Surface Roughness Parameters for Oak Color Sprayings
– Patcharee Chantanabubpha
– International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2008)
107. Improving Effectiveness of Hospital Services via Resource Rearrangement: Pranakorn Sri Ayutthaya Hospital, THAILAND
– S. Innet
– SERVSIG International Research Conference
108. A Heuristics for the Mix Fleet Vehicle Routing Decision Problem
– Suthikarnnarunai, N.
– International Multi-conference of Engineering and Computer Scientists 2008
109. Automotive Supply Chain and Logistics Management
– Suthikarnnarunai, N.
– Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2008 (IMECS 2008)
110. An investigation on the service requirement for coach transportation marketing strategy: A case study of coach transportation between Bangkok and Chiang Mai, Thailand
– Vanichkobchinda, P.
– Tunleela, Proceeding of the SERVSIG (Services Marketing Special Interest Group) International Research
111. An investigation on the service requirement for coach transportation marketing strategy: A case study of coach transportation between Bangkok and Chiang Mai, Thailand
– Vanichkobchinda, P., and Sutikannarunai, N.
– Proceeding of the SERVSIG (Services Marketing Special Interest Group) International Research
112. The CEO mission IV rescue robot for world RoboCup and USAR field
– Amon Tunwannarux and Supanunt Tunwannarux
– ACMOS 2008
113. The Explosive Ordnance Disposal Robot : CEO Mission EOD
– Amon Tunwannarux , Supanunt Tunwannarux
– ACMOS’08
114. Distributed Channel Assignment for Wireless Network Access in Unlicensed Spectrum Scenario
– S. Manitpornsut, B. Landfeldt, A. Boukerche
– Wireless Communication, IEEE Transaction
115. Analysis of the Behavior of Self-Similar Traffic in aQoS-Aware Architecture for Integrating WiMAX and GEPON
– B. Obele, M. Iftikhar, S. Manitpornsut, and M. Kang
– Journal of Optical Communications and Networking
116. Improving Transportation Services for the University of the Thai Chamber of Commerce: A Case Study on Solving the Mixed‐Fleet Vehicle Routing Problem with Split Deliveries
– N. Suthikarnnarunai and Eli V. Olinick
– IAENG Transactions on Engineering Technologies Volume I: Special Edition of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2008. AIP Conference Proceedings
117. Education System for Sustainable Energy Conservations
– W. Chimchavee
– The 32nd Electrical Engineering Conference
118. A Cost and Time Reduction in Delivering Sugar to a Customer: A Case Study of AAA Sugar Co., Ltd.
– Pongsuvaphap, S. and Rattanawong, W.
119. Proceedings of the 20th National Conference of Australian Society for Operations Research and the 5th International Intelligent Logistics System Conferences
120. Animal Husbandry System For Sustainable of Alternative Energy Resource in Rural Area of Thailand
– C. Nudol, S. Thepa, K. Sudaprasert and W. Chimchavee
– GMSARN International Conference on Energy Security and Climate Change: Problems
121. Development of Rural Community Factor to Own Renewable Energy Resource in Thailand: Case study on biogas energy
– C. Nudol, S. Thepa, K. Sudaprasert and W. Chimchavee
– World Renewable Energy Congress 2009 Asia The 3rd International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2009)
122. A Study for Reducing Energy Consumption in Electronic White Stick Module
– Nuttaporn Ritnoom and Supachate Innet
– The 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT 2009)
123. An Application of Infrared Sensor for Electronic White Stick
– S. Innet, N. Ritnoom
– International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication System (ISPACS)
124. An Alternative Conceptual Model for In-class online Examination Services
– S. Sinlapa, S. Innet
– International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT)
125. On Improvement of Effectiveness in Automatic University Timetabling Arrangement with Applied Genetic Algorithm
– P. Khonggamnerd, S. Innet
– the 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT)
126. A Study for Reducing Energy Consumption in Electronic White Stick Module
– N. Ritnoom, S. Innet
– the 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT)
127. Three Alternative Approaches of Material Supply in Assembly Line: A Comparative Study
– Deechongkit, S. and Srinon, R
– The 10th Asia Pacific Industrial Engineering,
128. Strategic Planning and Vehicle Routing Algorithm for Newspaper Delivery Problem: Case study of Morning Newspaper, Bangkok, Thailand
– Boonkleaw, A., Suthikarnnarunai, N., and Srinon R
– World Congress on Engineering and Computer Science 2009 (WCECS 2009)
129. Efficient Channel Assignment Algorithms for Infrastructure WLANs Under Dense Deployment
– S. Manitpornsut, B. Landfeldt, A. Boukerche
– Proceedings of the 12th ACM international conference on Modeling, analysis and simulation of wireless and mobile systems
130. The Study of Thailand’s Military Logistics Key Performance
– S. Parapob, N. Suthikarnnarunai, and P. Buranaprapa
– Proceeding of the 1st International Conference on Logistics and Transport
131. Economics Factors Influencing Logistics Cost of Thai Steel Industry
– Nanthi Suthikarnnarunai
– Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2009
132. The Survey of Thailand’s Military Logistics Key Performance Indicators
– S.Parapob, N. Suthikarnnarunai, and P. Buranaprapa
– Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2009
133. A Strategic Business Management of Liner Business in Thailand: Case Study of Evergreen Liner Group
– Chutimaporn Mhonyai, and Nanthi Suthikarnnarunai
– Thailand, Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2009
134. Strategic Planning and Vehicle Routing Algorithm for Newspaper Delivery Problem: Case study of Morning Newspaper, Bangkok, Thailand
– Arunya Boonkleaw, Nanthi Suthikarnnarunai, and Rawinkhan Srinon
– Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2009
135. The effect of steel industry chain and logistics cost to Thailand’s Economy
– Suthikarnnarunai, N. and Muangthong, K.
– Proceeding of the 18th International Conference on Management of Technolog
136. Direct torque control of three-phase PM brushless AC motor with one phase open-circuit fault
– Z. Q. Zhu, K. Utaikaifa, K. Hoang, Y. Liu, and D. Howe, Electric Machines and Drives Conference
– 2009. IEMDC ’09. IEEE International
137. Strategic Planning for Newspaper Delivery Problem Using Vehicle Routing Algorithm with Time Window (VRPTW)
– Boonkleaw, A., Suthikarnnarunai, N., and Srinon R.
– Engineering Letters
138. Strategic Planning for Newspaper Delivery Problem Using Vehicle Routing Algorithm with Time Window (VRPTW)
– Aranya Boonkleaw, Nanthi Suthikarnnarunai, and Rawinkhan Srinon
– Engineering Letter
139. Universal design (UD) principles for flexible packaging and corresponding minimal customer requirement set
– Chana Yiangkamolsing, Erik L. J. Bohez, and Ingo Bueren
– Packaging Technology and Science
140. Strategic Positioning of Manufacturing Operations within Global Supply Chains
– Chandraprakaikul, W., Baines, T. S., Lim, R. Y., Proc. IMechE, Part B: J. Engineering Manufacture
141. กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าภายในประเทศ กรณีศึกษา แผนก Airfreight Logistics ของบริษัท A
– สิริภัทร เหลืองศิริพิพัฒน์ และ วันชัย รัตนวงษ์
– Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management
142. การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพิ่มมูลค่าให้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง SME’sกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.พาณิชย์
– ธวัชชัย โพธิ์หนองโคก และ วันชัย รัตนวงษ์
– Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Managemen
143. System Design for Power Generation Testing of Thermoelectric Module
– W. Chimchavee
– The 33rd Electrical Engineering Conference
144. Embedded Control System for Thermoelectric Modules in Egg Incubator Application
– S. Waiprib and W. Chimchavee
– The 33rd Electrical Engineering Conference
145. Embedded Control System for Thermoelectric Modules in Egg Incubator Application
– S. Waiprib and W. Chimchavee
– The 33rd Electrical Engineering Conference
146. A Feasibility Study of Waste Separation Plant: A Case Study of Sai Khao Sub-District Municipality, Soi Dao District, Chanthaburi, Thailand
– Chinpeerasatien, V and Rattanawong, W.
– Proceedings of the 2nd International Conference on Logistics and Transport
147. An Electro-thermal Model of Thermoelectric Modules for Generating Mode in Steady State
– W. Chimchavee
– 29th International Conference on Thermoelectrics (ICT2010)
148. Design of Thermoelectric Cooling System by Characteristic Operation Diagram
– W. Chimchavee
– 29th International Conference on Thermoelectrics (ICT2010)
149. Education systematization model for energy conservations (UTCCEEdu Model)
– W. Chimchavee
– International Conference on Applied Energy (ICAE 2010)
150. Embedded System for Thermoelectric Module Testing in Power Generating Mode
– W. Chimchavee
– International Conference on Applied Energy (ICAE 2010)
151. Applying Logistics and Supply Chain Management Strategy to Improving Operation Efficiency in Facility Management and Maintenance
– Vanichkobchinda, P.
– The 2nd International Conference on Logistics and Transportation: Managing Finance and Risk in Global Supply Chian
152. Mathematical Model for Predicting the Roadway-Characteristics Dependent Travel Times in Rural Roads in Thailand
– Siriprasert, I., and Vanichkobchinda, P.
– The 2nd International Conference on Logistics and Transportation: Managing Finance and Risk in Global Supply Chian
153. Applying CTM and CPFR Strategy to Improve Efficiency of Transportation Service Provider
– Vanichkobchinda, P.
– The 22nd Annual Nordic Logistics Research Network (NOFOMA) 2010
154. DTC of Open-Circuit Fault Non-Sinusoidal Back-EMF PM BLAC Motor
– Kasem Utaikaifa
– WSEAS Selected topocs in power systems and remote 2010
155. Embedded System for Thermoelectric Module Testing in Power Generating Mode
– W. Chimchavee and S. Waiprib
– International Conference on Applied Energy (ICAE 2010)
156. The investigation of functions of heat seal strength and heat sealing testing method
– Chana Yiangkamolsing, and Kazuo Hishinuma
– The 17th IAPRI World Conference on Packaging
157. Failure analysis and improvement of heat sealing testing method
– Chana Yiangkamolsing, and Kazuo Hishinuma
– The 17th IAPRI World Conference on Packaging
158. การจัดกลุ่มขนส่งสินค้าและการจัดเส้นทางการขนส่งที่มีศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่ง: กรณีศึกษาการขนส่งเงินสด
– ปรัชญ์ บุญแซม, นันทิ สุทธิการนฤนัย และ วันชัย รัตนวงษ์
– The e-Journal of Multidisciplinary Studies
159. การวิเคราะห์จำนวนหมายเลขไอพีรุ่นที่ 4 (IPV4) ที่ใช้สำหรับระบบ RPX
– สันต์ชัย รัตนนนท์
– วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 31
160. A Four-Quadrant Operation Diagram for Thermoelectric Modules in Heating–Cooling Mode and Generating Mode
– W. Chimchavee
– Journal of Electronic Materials
161. Thailand’s Military Logistics Key Performance Indicators: A Case Study of Royal Thai Army’s Medical Logistics
– S.Parapob, N. Suthikarnnarunai, and P. Buranaprapa
– UTCC International Journal of Business and Economics
162. Three-stage Production and Distribution Planning with Multi-commodity, Multi-plant, Multi-distribution center, Multi-customer, and Multi-period: A Case Study of Sugar Industry in Thailand
– Duangkwan Ronnarithivichai, Piphop Lalhitaporn, and Nanthi Suthikarnnarunai
– International Journal of Logistics and Transport
163. DTC of Three-phase PM BLAC Motor having One Phase Open-circuit Fault with Current Model Flux Estimator
– Kasem Utaikaifa
– Advanced Materials Research Journal
164. A Comparison of Traditional and Neural Networks Forecasting Techniques for Container Throughput at Bangkok Port
– Gosasang, V., Chandraprakaikul, W., Kiattisin, S.
– The Asian Journal of Shipping and Logistics
165. Testing System of Thermoelectric Module: in Case Four-Quadrants Operation
– W. Chimchavee
– The 34th Electrical Engineering Conference
166. การทบทวนวรรณกรรมของการบริหารห่วงโซ่อุปทานของตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อการแก้ปัญหา โซ่อุปทานของตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศไทย
– ชุติมาพร หมอนใหญ่, นันทิ สุทธิการนฤนัย และวันชัย รัตนวงษ์
– เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2554
167. แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับพยากรณ์ความต้องการสัปปะรดกระป๋อง
– ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี นันทิ สุทธิการนฤนัย และสมชาย หาญหิรัญ (2554)
– เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2554
168. การพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าโดยวิธี Heuristics เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้า
– ปรัชญ์ บุญแซม, นันทิ สุทธิการนฤนัย และวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์
– เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2554
169. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จการส่งกำลังบำรุงทางทหารของประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการส่งกำลังบำรุงสายแพทย์กองทัพบก
– สุภมนัส ภารพบ, นันทิ สุทธิการนฤนัย และประพันธ์ศักดิ์ บูรณะประภา
– เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2554
170. A strategy to Reduced Torque Ripple in DTC of Single-Phase Induction Motor Drives by Using Zero-Voltage Vector
– Kasem Utaikaifa
– การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 34 (EECON-34)
171. Simulation of a solar powered air compressor
– Kokaew, V., Moshrefi-Torbati, M. and Sharkh, S.M.
– 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering
172. Actors and stakeholders in Humanitarian, Business and Military Organizations and the resulting possible synergies in logistics
– Thomas Fernandez, Nanthi Suthikarnnarunai, and Ruth Banomyong
– Proceeding of The 3rd International Conference on Logistics and Transport and The 4th International Conference on Operations and Supply Chain Management 2011
173. Intelligent System for Transportation Mode Selection: A Literature Review
– Surat Janthongpan, Wanchai Rattanawong, and Nanthi Suthikarnnarunai
– Proceeding of The 3rd International Conference on Logistics and Transport
174. Canned Pineapple’s Demand Forecast Using Econometrics Model
– Preeyanat Eapsirimetee, Nanthi Suthikarnnarunai, and Somchai Hanhiran
– Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2011
175. Assignment Problem and Vehicle Routing Problem for an Improvement of Cash Distribution
– Prat Boonsam, Nanthi Suthikarnnarunai, and Whithisak Chitpaiboon
– Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2011
176. The main aims of Humanitarian, Business, and Military Organizations and the Resulting Possible Synergies in Logistics
– Thomas Fernandez and Nanthi Suthikarnnarunai
– Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2011
177. Container Supply Chain Management: Facts, Problems, Solution
– Chutimaporn Mhonyai, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong
– Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2011
178. A development of Sea Fright Transportation Index of Thailand
– Kulsurat Moungthong and Nanthi Suthikarnnarunai
– Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2011
179. Just-In-Time and Scheduling Management in Cross-Border Transportation Service Setting Up between Thailand and Vietnam
– Surat Janthongpan and Nanthi Suthikarnnarunai
– Proceeding of The 2nd International Conference on Business and Economics
180. Torque Ripple Reduction in DTC of Single-phase Open-circuit Fault PM Brushless Motor
– Kasem Utaikaifa
– The 2nd International Conference on Engineering Industry (ICEI 2011)
181. DTC of Three-phase PM BLAC Motor having One Phase Open-circuit Fault with Current Model Flux Estimator
– Kasem Utaikaifa
– The 2011 International Conference on Power and Energy Engineering (ICPEE 2011)
182. Performance Comparison of DTC of Open-circuit Fault PM BLAC Motor Based on Modified Voltage and Current Model Flux Estimators
– Kasem Utaikaifa
– International Conference on Electric Information and Control Engineering (ICEICE2011)
183. Arsenic Removal by Cu/Fe Bimetal in the Gas Bubbling System
– Piyanate Nakseedee, Jia-Chin Hsu, Nurak Grisdanurak, Chih-Hsiang Liao
– International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation
184. Assignment Problem and Vehicle Routing Problem for an Improvement of Cash Distribution
– Prat Boonsam, Member, IAENG, Nanthi Suthikarnnarunai, Member, IAENG, Whetisak Chitphaiboon
– Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2011 (WCECS 2011)
185. The Integration of Security System Using WBSC
– S.Rattananon and S.Manitpornsut
– The World Congress on Computer Science and Information Engineering (CSIE)
186. การพยากรณ์และการวางแผนร่วมกันระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในประเทศ กรณีศึกษาบริษัทผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ KT
– จุรีรัตน์ กัลยาวุฒิพงศ์ และ วันชัย รัตนวงษ์
– Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2012 | ประเทศไทย
187. ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้เพิ่มและลดต้นทุน : กรณีศึกษาโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมกระป๋อง ประเภทสินค้ารีแพ็ค
– ณีรนุช ขวดแก้ว และ วันชัย รัตนวงษ์
– Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2012 | ประเทศไทย
188. Waste Heat Analysis of Small Gasoline Engine using Electrical Methodology
– W. Chimchavee
– The 35th Electrical Engineering Conference | Published: 2012 | Thailand
189. ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับการนับและคัดแยกเหรียญในการประยุกต์กับตู้รับบริจาคแบบไร้สาย
– อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม
– การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (EECON-35) | Published: 2012 | ไทย
190. ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับการนับและคัดแยกเหรียญในการประยุกต์กับตู้รับบริจาคแบบไร้สาย
– อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม
– การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (EECON-35) | Published: 2012 | ไทย
191. The Simple Embedded System for Three–phase Solar Motor Pump Using Volt/Hertz Maximum Power Point Tracking Technique
– Auttawut Waiprib and Nuttaporn Ritnoom
– The 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012) | Published: 2012 | Thailand
192. Efficiency Improvement for Multi Depot Vehicle Routing: A Case Study in Cash Distribution
– Boonsam, P., Suthikarnnarunai, N.
– Proceeding of the 2nd International Conference on Engineering and Technology Innovation | Published: 2012 | Kaohsiung, Taiwan
193. Effect of As(III)/As(V) ratio and background species on arsenic removal by Cu/Fe bimetal.
– Nakseedee, P., Hsu, J.C., Grisdanurak, N., Liao, C.H.
– 2012 International Conference on Sustainable Environmental Technologies (ICSET) | Published: 2012 | Bangkok, Thailand
194. The Simple Embedded System for Three–phase Solar Motor Pump Using Volt/Hertz Maximum Power Point Tracking Technique
– Auttawut Waiprib and Nuttaporn Ritnoom
– The 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012) | Published: 2012 | Thailand
195. กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์ระดับชาติ : กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมการส่งออกของสินค้าเกษตรในประเทศไทย
– ชุติมาพร หมอนใหญ่ นันทิ สุทธิการนฤนัย และวันชัย รัตนวงษ์
– เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556 | Published: 2013 | ประเทศไทย
196. Efficiency Improvement for Multi Depot Vehicle Routing: A Case Study in Cash Distribution
– Boonsam, P., Suthikarnnarunai, N., Rattanawong, W
– Applied Mechanics and Materials | (Scopus – SJR : 0.116, SNIP : 0.258) | Volumn: 284 – 287 | Published: 2013 | Page Rank: 3667 – 3674 | doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.284-287.3667
197. The Competitiveness of Thai Export Products in the Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec)
– Kulsurat Moungthong, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong
– Journal of Strategic and International Studies | ISSN 2326-3636 | Published: 2013 | Page Rank: 23-132
198. Maximum efficiency or power tracking of stand-alone small scale compressed air energy storage system
– Kokaew, V., Moshrefi-Torbati, M. and Sharkh, S.M.
– Energy Procedia | Volumn: 42 | Published: 2013 | Page Rank: 387-396 | doi: 10.1016/j.egypro.2013.11.039
199. New Concept of Container Allocation at the National Level: Case Study of Export Industry in Thailand
– Chutimaporn Mhonyai, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong
– Industrial Engineering Letters | Volumn: 3 No.10 | Published: 2013 | Page Rank: 65 – 80
200. The Competitiveness of Thai Export Products in the Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec)
– Kulsurat Moungthong, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong
– Journal of Strategic and International Studies | ISSN 2326-3636 | Volumn: VIII No.3 | Published: 2013 | Page Rank: 123 – 132, Balancing Canned Pineapple Supply Chain in Thailand – Preeyanat Eapsirimetee, Nanthi Suthikarnnarunai, and Somchai Harnhiran, European Journal of Business and Management | Volumn: 5 No.4 | Published: 2013
201. Efficiency Improvement for Multi Depot Vehicle Routing: A Case Study in Cash Distribution
– Boonsam, P., Suthikarnnarunai, N.
– Applied Mechanics and Materials | scopus – SJR : 0.116, SNIP : 0.258 | Volumn: 284-287 | Published: 2013 | Page Rank: 3667 – 3674
202. Hybrid ARIMA-support vector machine model for agricultural production planning
– Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek
– Applied Mathematical Sciences | SCOPUS | Volumn: 7 No.57 | Published: 2013 | Page Rank: 2833 – 2840
203. Agricultural Product Forecasting Using Machine Learning Approach
– Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek
– Int. Journal of Math. Analysis | SCOPUS | Volumn: 7 No.38 | Published: 2013 | Page Rank: 1869 – 1875
204. การจัดการโลจิสติกส์และการเพิ่มมูลค่างานให้บริการการตรวจวินิจฉัย : กรณีศึกษาห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาโรงพยาบาล R&D
– การัญญุตา วงษ์ทับทิม และ วันชัย รัตนวงษ์
– Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2013 | ประเทศไทย
205. การเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อและโลจิสติกส์ในศูนย์กระจายสินค้า:กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด (มหาชน)
– ธนพรรณ จันทร์เจือ, วันชัย รัตนวงษ์ และ วรินทร์ วงษ์มณี
– Proceedings of Thai VCML Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2013 | ประเทศไทย
206. Potential Power Generation from Waste Heat of a Small Gasoline Engine with Thermoelectric Modules
– W. Chimchavee
– The 36th Electrical Engineering Conference | Published: 2013 | Thailand
207. ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนการตกค้างของเด็กบนยานพาหนะรับส่งนักเรียน
– อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม
– การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36) | Published: 2013 | ประเทศไทย
208. กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์ระดับชาติ: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมการส่งออกของสินค้าเกษตรในประเทศ
– ชุติมาพร หมอนใหญ่ นันทิ สุทธิการนฤนัย และวันชัย รัตนวงษ์
– เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556 , มหาวิทยาลัยรังสิต | Published: 2013 | ประเทศไทย
209. กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์ระดับชาติ: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมการส่งออกของสินค้าเกษตรในประเทศไทย
– ชุติมาพร หมอนใหญ่, นันทิ สุทธิการนฤนัย และวันชัย รัตนวงษ์
– เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556 | Published: 2013 | กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
210. กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
– สันติสุข โฆษิตอาภานันท์, นันทิ สุทธิการนฤนัย
– เอกสารรวบรวมบทความการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556 | Published: 2013 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
211. ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนการตกค้างของเด็กบนยานพาหนะรับส่งนักเรียน
– อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม
– การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36) | Published: 2013 | ประเทศไทย
212. A Noval Approach of Genetic Algorithm for Solving
– S. Innet
– The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT2013) | Published: 2013 | Samui island, Thailand
213. Cash Distribution Using Skip Concept for Heuristics Vehicle Routing Methodology
– N. Suthikarnnarunai, P. Boonsam, W. Wattanalertrak, K. Engchuan, and C. Taprab
– Proceeding of The World Congress on Engineering and Computer Science 2013 | Published: 2013 | San Francisco, USA
214. The Competitiveness of Thai Export Products in the Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec)
– Kulsurat Moungthong, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong
– Proceeding of the 2013 ISIS-San Antonio International Multidisciplinary Academic Conference | Published: 2013 | San Antonio, Texas, USA
215. Oil Distribution to Northern Thailand through Extended Oil Pipeline under Single Tariff Policy
– Natthaporn Buaphut and Nanthi Suthikarnnarunai
– Proceeding of the 3rd International Forum | Published: 2013 | Bali, Indonesia
216. Reduction of Power Ripple in P
– Kasem Utaikaifa
– 2013 IV International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drive (POWERENG 2013) | IEEE | Published: 2013 | Page Rank: 427 – 427 | Istanbul, Turkey | doi: 10.1109/PowerEng.2013.6635645
217. Competing Suppliers under Price Sensitive Demand with a Common Retailer
– Opornsawad, C., Srinon, R., and Chaovalitwongse, W.
– The 2013 International Conference of Applied and Engineering Mathematics (ICAEM’13) | Published: 2013 | London, UK
218. Role of hybrid forecasting techniques for transportation planning of broiler meat under uncertain demand in thailand
– Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek
– Engineering and Applied Science Research | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 41 No.4 | Published: 2014 | Page Rank: 427 – 435
219. การประเมินประสิทธิภาพของประเทศในกลุ่มอาเซียนก่อนการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ: การประยุกต์ใช้ Undesirable Output Data Envelopment Analysis
– อรรถพล สืบพงศกร และ วัชรวี จันทรประกายกุล
– วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (NIDA Economic Review) | Volumn: 8 No.2 | Published: 2014 | Page Rank: 100 – 134
220. New Mixed Integer Programming for Facility Layout Design without Loss of Department Area
– Deechongkit, S. and Srinon, R.
– Industrial Engineering Letters | Volumn: 4 No.9 | Published: 2014 | Page Rank: 21 – 27
221. Airline Network Analysis of ASEAN International Airport Region
– Nattapong Jantachalobon, Pongtana Vanichkobchinda, and Nanthi Suthikarnnarunai-
– Open Transportation Journal | SCOPUS | Volumn: 8 | Published: 2014 | Page Rank: 19 – 25
222. Oil Distribution through Pipeline Expansion under Levelized Tariff: Study Sustainable Energy Strategy in the Northern Region of Thailand
– Natthaporn Buaphut and Nanthi Suthikarnnarunai
– Advanced Material Research | SCOPUS No.962 | Published: 2014 | Page Rank: 1943 – 1946
223. A Strategy to Enhance Converter Continuous Current Mode in PV MPPT System under Low Solar Irradiance Situation
– Kasem Utaikaifa
– Applied Mechanics and Materials | Volumn: 543-547 | Published: 2014 | Page Rank: 608 – 611 | Taiwan | doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.543-547.608
224. Cultivation options for indoor and outdoor growth of Chaetoceros gracilis with airlift photobioreactors. Maejo International Journal of Science and Technology, 8(01), 100-113
– Ritcharoen W., Sriouam P., Nakseedee P., Sang P., Powtongsook S., Kungvansaichol K., Pavasant P.
– Maejo International Journal of Science and Technology | ISSN 1905-7873 | Volumn: 8 No.1 | Published: 2014
225. Cassava Transportation Planning under Uncertain Demand using Hybrid Algorithm: Case study of Roi Et Province
– Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek
– Advanced Materials Research | SCOPUS | Volumn: 931-932 | Published: 2014 | Page Rank: 1658 – 1663
226. “A Location Analysis of the Distribution Center and Logistics Hub in The Greater Mekong Subregion”
– Thongyu Khongkun, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanawong
– Review of Integrative Business and Economic Research, (Proquest) | Volumn: 3 | Published: 2014 | Page Rank: 136 – 146
227. ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับควบคุมการพ่นยา/รดน้ำและการเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายไร้สายสำหรับเรือพ่นยา/รดน้ำทางการเกษตร
– อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม
– การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37) | Published: 2014 | ประเทศไทย
228. ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับควบคุมการพ่นยา/รดน้ำและการเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายไร้สายสำหรับเรือพ่นยา/รดน้ำทางการเกษตร
– อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม
– การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37) | Published: 2014 | ประเทศไทย
229. Management and Control System of Power Supplying to the load for a Small Wind–turbine Generator with the Embedded control System
– A. Waiprib and W. Chimchavee
– The 37th Electrical Engineering Conference (EECON) | Published: 2014 | Thailand
230. A hybrid method for maximum power tracking of a small scale CAES system
– Kokaew, V., Sharkh, S.M. and Moshrefi-Torbati, M.
– 9th IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks | Published: 2014 | Page Rank: 61-66 | Manchester, GB | doi: 10.1109/CSNDSP.2014.6923799
231. Oil Distribution through Pipeline Expansion under Levelized Tariff: Study Sustainable Energy Strategy in the Northern Region of Thailand
– Natthaporn Buaphut and Nanthi Suthikarnnarunai
– Proceeding of 3rd International Conference on Energy and Environment Protection (ICEEP2014) | Published: 2014 | Xi’An, China
232. Cost Reduction Strategies on Less Than Container Load (LCL) of Thailand Freight Forwarders
– Santisuk Kositarpanant, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanwong
– Proceeding of the 2nd International Conference on Tourism, Transport, and Logistics 2014 | Published: 2014 | Prague Congress Center, Prague, Czech Republic
233. Effects of Pipeline Extension and Network Robustness Evaluation: the Case Study of Oil Distribution to the Northern Region of Thailand
– Natthaporn Buaphut and Nanthi Suthikarnnarunai
– Proceeding of The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014 | Published: 2014 | Hong Kong
234. Special Economic Zone: Facts, Roles, and Opportunities of Investment
– P. Pakdeenurit, N. Suthikarnnarunai, and W. Rattanawong
– Proceeding of The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014 | Published: 2014 | Hong Kong
235. THE CONCEPTUAL FRAMEWORK TO DEVELOP COORDINATION MECHANISM ENHANCING SUSTAINABILITY IN SUPPLY CHAIN
– Sahavacharin, N. and Srinon, R.
– The Fourth International Symposium on Operations Management and Strategy (ISOMS 2014) [APDSI-ICOSCM-ISOMS 2014] | Published: 2014 | Yokohama, Japan
236. Examination of “inconsistent expression” (transversely) of heat sealing strength
– Chana Yiangkamolsing, and Kazuo Hishinuma
– The 19th IAPRI World Conference on Packaging | Published: 2014 | Melbourn, Australia
237. Key Success Factor of Special Economic Zone for Thailand
– P. Pakdeenurit, N. Suthikarnnarunai Member, IAENG, and W. Rattanawong
– Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists | Volumn: II | Published: 2014 | Hong Kong
238. Cost Reduction Strategies on Less Than Container Load (LCL) of Thailand Freight Forwarders
– Santisuk Kositarpanant, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanwong
– Proceeding of the 2nd International Conference on Tourism, Transport, and Logistics | Published: 2014 | Prague, Czech Republic
239. A Design Framework of Mobile Application for Volunteer Management
– Manitpornsut, S., Srinon, R., and Sriploy S.
– The 4th International Conference on Convergence and Its Application (ICCA 2014) | Published: 2014 | Jeju Island, Korea
240. “Special Economic Zone: Facts, Roles, and Opportunities of Investment”
– P. Pakdeenurit, N. Suthikarnnarunai, and W. Rattanawong
– The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists | Volumn: II | Published: 2014 | Hong Kong
241. “Cost Reduction Strategies on Less Than Container Load (LCL) of Thailand Freight Forwarders”
– Santisuk Kositarpanant, Nanthi Suthikarnnarunai, and Wanchai Rattanwong
– Proceeding of the 2nd International Conference on Tourism, Transport, and Logistics | Published: 2014 | Prague,, Czech Republic
242. การศึกษาผลกระทบค่าใช้จ่ายการใช้ระบบการประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่แบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
– สันต์ชัย รัตนนนท์ และณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์
– วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 | Volumn: 2 No.1 | Published: 2015 | Page Rank: 44 – 54
243. P. Nakseedee, V. Tanboonchuy, N. Pimpha, P. Khemthong, C-H. Liao, N. Grisdanurak
– Arsenic removal by nanoiron coupled with gas bubbling system
– Journal of The Taiwan Institute of Chemical Engineers | Volumn: 47 | Published: 2015 | Page Rank: 182 – 189
244. Decision Support for Supply Chain Risk Management in Automotive Industry: IISTE
– A.Kaewsai, S.Amornsawadwatana, W.Rattanawong
– Industrial Engineering Letters | ISSN 2225-0581 | Volumn: ถ | Published: 2015 | Page Rank: 1 – 12
245. “Decision Support for Supply Chain Risk Management in Automotive Industry”
– Amnuay Kaewsai, Sataporn Amornsawadwatana and Wanchai Rattanawong
– Industrial Engineering Letters , | Volumn: 5 No.2 | Published: 2015
246. “A Development of Logistics Infrastructure to Support ASEAN Economic Community: Case Study of Transportation of Trade Across Border at SADAO Customs.”
– Wanchai Rattanawong, Nanthi Suthikarnnarunai, And Kulsurat Mounthong
– International Journal of Management and Applied Science, | Published: 2015 | Page Rank: 84 – 88
247. ระบบควบคุมสมองกลฝังตัวสาหรับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ที่สามารถจัดการการจ่ายกาลังไฟฟ้าสามแหล่งจ่าย
– อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม
– การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON-38) | Published: 2015 | ประเทศไทย
248. ระบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ที่สามารถจัดการการจ่ายกาลังไฟฟ้าสามแหล่งจ่าย – อัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ และ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON-38) | Published: 2015 | ประเทศไทย
249. The performance monitoring and tracking system of the photovoltaic through the wireless network
– V.Vongmanee and Waiprib
– The 38th Electrical Engineering Conference (EECON) | Published: 2015 | Thailand
250. “The Multi Group Sweep Algorithm Concept for Vehicle Routing Problem with Time Window”
– NANTHI SUTHIKARNNARUNAI, PRAT BOONSAM, WANCHAI RATTANAWONG
– Proceeding of Academics World 5th International Conference, | Published: 2015 | Paris,, France,
251. “A Development of Logistics Infrastructure to Support ASEAN Economic Community: Case Study of Transportation of Trade Across Border at SADAO Customs”
– Kulsurat Mounthong, Nanthi Suthikarnnarunai, And Wanchai Rattanawong
– Proceeding of Academics World 5th International Conference, | Published: 2015 | Paris, France
252. “Comparisons of Carbon Emission and Logistics Cost Between Direct Freight and Transshipment for Oil Shipment in Southern of Thailand”
– Natthakrit B., Nanthi S.*, Varin V., And Wanchai R.
– Proceeding of International Conference on Global Integration of Economies and Connectivity Development in Collaboration with Asian Logistics Round Table (ALRT), | Published: 2015 | Taipei,, Taiwan.
253. “A Development of Logistics Infrastructure to Support ASEAN Economic Community: Case Study of Transportation of Trading Across Border at Mukdahan Custom House” ,
– Kulsurat Mounthong, Nanthi Suthikarnnarunai, And Wanchai Rattanawong
– Proceeding of International Conference on Global Integration of Economies and Connectivity Development in Collaboration with Asian Logistics Round Table (ALRT), | Published: 2015 | Taipei,, Taiwan.
254. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกลในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์
– สุวรรณี อัศวกุลชัย
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Volumn: 3 No.1 | Published: 2016 | ประเทศไทย
255. การเปรียบเทียบหลักสูตรการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย
– สุวรรณี อัศวกุลชัย
– วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | Volumn: 1 No.2 | Published: 2016
256. แบบจำลองทั่วไปของเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนด้วยโปรแกรมจำลอง PSIM
– เกษม อุทัยไขฟ้า, สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์
– วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Published: 2016
257. แบบจำลองทั่วไปของเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนด้วยโปรแกรมจำลอง PSIM
– เกษม อุทัยไขฟ้า, สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์
– วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Published: 2016
258. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานผักปลอดภัยในประเทศไทย
– วิญญู ปอยกระโทก, วันชัย รัตนวงษ์ และ วัชรวี จันทรประกายกุล
– วารสาร Thai VCML | Volumn: 9 No.2 | Published: 2016
259. Maximum power point tracking of a small scale compressed air energy storage system
– Kokaew, V., Sharkh, S.M. and Moshrefi-Torbati, M.
– IEEE Transactions on Industrial Electronics | Volumn: 63 | Published: 2016 | Page Rank: 985 – 994 | doi: 10.1109/TIE.2015.2477344
260. EDMS: Electronic Document System to Improve Process Performance
– Adsavakulchai S.
– Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies | Volumn: 2 | Issue: 12 | Published: 2016 | Page Rank: 1154 – 1157
261. An Automatic Moving Stage in Optical Microscope
– Adsavakulchai S
– APHEIT International Journal | Volumn: 5 No.2 | Published: 2016 | Page Rank: 22 – 27
262. Location and Key Success Factors of Special Economic Zone in Thailand
– Patcharee Pakdeenurit, Nanthi Suthikarnnarunai, Wanchai Rattanawong
– AIMI Journals Marketing and Branding Research | Published: 2016 | Page Rank: 169 – 178
263. Location and Key Success Factors of Special Economic Zone in Thailand
– Patcharee Pakdeenurit, Nanthi Suthikarnnarunai, Wanchai Rattanawong
– AIMI Journals Marketing and Branding Research | Published: 2016 | Page Rank: 170 – 178
264. Novel Price Sensitive Demand Model with Empirical Results
– Chirawan Opornsawad, Rawinkhan Srinon, Wanpracha Chaovalitwongse
– Industrial Engineering Letters | Volumn: 6 No.8 | Published: 2016 | Page Rank: 59 – 75
265. การประยุกต์ใชระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจเพื่อแก้ปัญหาการจัดการวัสดุในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เอเอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
– ภัสวันต์ ภาราทอง และ สุวรรณี อัศวกุลชัย
266. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้แนวคิด Driving Regional Economy: Building the Competiveness in Agricultural
– Industrial and Service supply Chain เป็นการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ThaiVCML) ครั้งที | Published: 2016 | ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, ไทย
267. การปรับปรุงกระบวนการ รับ-จ่าย คลังสินค้าแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา บริษัท MMM จำกัด
– กนกชัย อินทร์โอภาศ, วันชัย รัตนวงษ์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
268. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านการจัดส่ง กรณีศึกษา บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
– พิมพ์พรรณอร วงศาโรจน์, วันชัย รัตนวงษ์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
269. การบริหารต้นทุนค่าขนส่งทางเรือ (Sea Freight) และการสร้างรายได้เพิ่ม กรณีศึกษา บริษัท จีดับบลิวไอ จำกัด
– สุพรรษา เกตุหอม, วันชัย รัตนวงษ์, อำนวย แก้วใส
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
270. การเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของยางพารา กรณีศึกษา ตำบลกะซะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
– เบญญทิพย์ อินทคีรี, วันชัย รัตนวงษ์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
271. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประสานงานขาย กรณีศึกษา บริษัทน้ำตาล AAA จำกัด
– อนันต์ทิพ สมบัติ, วันชัย รัตนวงษ์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
272. การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ไอดี โมเบล จำกัด
– กนกรัชต์ ทรัพย์ไหลมา, วันชัย รัตนวงษ์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
273. การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการคลังอะไหล่รถยนต์มือสอง กรณีศึกษา ร้านอะไหล่รถยนต์มือสอง XXX
– ธัชคม เปรมมนัสมนตรี, วันชัย รัตนวงษ์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
274. การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด
– กมลทิพย์ อินทวี, วันชัย รัตนวงษ์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
275. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคิวและระบบการสืบค้น กรณีศึกษาธนาคาร B สาขา BBB
– ธีรสุดา นาคน้อย, รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
276. การพัฒนาระบบ Tracking system แรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาบริษัท AAA จำกัด
– ชนิดา ฉลองภูมิ, วันชัย รัตนวงษ์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
277. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัท พี แอล เค จำกัด
– สิริภัสสร หิรัญสุรรัฐโชติ, วันชัย รัตนวงษ์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
278. การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมและการสร้างโอกาสทางธุรกิจอาหารรีทอร์ท
– มนตริพรรธน์ ศรีมนตรินนท์, วัชรวี จันทรประกายกุล
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
279. การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้ากรณีศึกษา บริษัท จินดาขนส่ง จำกัด
– ฐสิงห์ โง้วเจรญิไพศาลสิน, วัชรวี จันทรประกายกุล
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
280. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฝ่ายขนส่ง
– สุรีพร กล้าหาญ, วัชรวี จันทรประกายกุล
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
281. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กรณีศึกษาบริษัท SSS จำกัด
– สรนนท์ วุฒิศรี, วัชรวี จันทรประกายกุล
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
282. การบริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้า และการบริหารพื้นที่ขายที่หน้าร้าน : กรณีศึกษาบริษัท XXX จำกัด
– หฤทัย สุขสุแพทย์, วัชรวี จันทรประกายกุล
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
283. การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพในธุรกิจค้าวัตถุดิบรีไซเคิล กรณีศึกษากระบวนการรับสินค้าแผนกกระดาษ บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด
– เอกรัตน์ ทิพยรัตน์พรทวี, วัชรวี จันทรประกายกุล
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
284. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานผักปลอดภัยในประเทศไทย
– วิญญู ปรอยกระโทก, วันชัย รันตวงษ์ , วัชรวี จันทรประกายกุล
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
285. การออกแบบทางกายภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรตามแนวแกนตัวหมุน 1 ตัวหมุน 2 ตัวอยู่กับที่ โดยใช้แกนเหล็กหม้อแปลงตัวอี
– วันชัย ฉิมฉวี
– การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON-39) | Published: 2016
286. การหาแนวทางลดความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เฮลธ์แคร์ จำกัด
– ดนุดา ศักดิ์อุดมเกษ, วรินทร์ วงษ์มณี
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
287. การพัฒนาระบบ IT Support ด้วยหลักการลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ กรณีศึกษาบริษัท D Thailand จำกัด
– ธรรมรัตน์ ปัญญาภรณ์ประสาท, วรินทร์ วงษ์มณี
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
288. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพนักงานตรวจสอบสินค้าส่งออกประเทศจีน กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด
– BILIAN PANG, วรินทร์ วงษ์มณี
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
289. การศึกษากลยุทธ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด
– มนชยา ขยันกสิกร, วรินทร์ วงษ์มณี
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
290. การวางแผนเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง ไปตรวจสอบหน่วยผลิตคอนกรีต
– สันติ์ภพ กรุดเที่ยง, วรินทร์ วงษ์มณี
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
291. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลานจอดรถยึด กรณีศึกษาบริษัท AAA จากัด
– วรพงศ์ พงศ์ภัทรานนท์, วรินทร์ วงษ์มณี
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
292. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการบริหารจัดการภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท android Box จำกัด
– วิไลลักษณ์ สงทอง, วรินทร์ วงษ์มณี
– การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2559 | Published: 2016
293. การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งฝั่งขาออกโดยเทคนิคมิลค์รัน กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี (ไทยแลนด์)จำกัด
– เนตรนภา ชำนิสัมพันธ์, ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
294. การศึกษากระบวนการทำงานและแนวทางการพัฒนางานบริการศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
– ดารนี วงษ์ชีพ, ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
295. การพัฒนาโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูป เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าและรูปแบบการกระจายสินค้าที่เหมาะสม กรณีศึกษา โรงงาน ABC
– กฤติกร กระแสทิพย์, ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
296. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารและการไหลของข้อมูลในองค์กร กรณีศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
– นันทิยากร ลักษณะแก้ว, กาญจนา กาญจนสนุทร
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
297. การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา ธนาคารซูมิโตโม่ มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น แผนก เงินฝาก
– ดากานดา เกิดวิเชียร, กาญจนา กาญจนสุนทร
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
298. การจำลองสถานการณ์สำหรับการให้บริการลานพักตู้สินค้า (Container Depot)
– ปิติ วงศ์กนกสิน, กาญจนา กาญจนสุนทร
– Proceeding of Thai VCML 2016การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
299. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท XSquare Co.,Ltd
– กวีร์วรรธณ์ วิพัฒน์กิจไพศาล, นันทิ สุทธิการนฤนัย
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
300. การศึกษาปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าด้านนิติกรรมที่สํานักงานที่ดิน เพื่อลดต้นทุน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน กรณีศึกษา บริษัท Mortgagee จํากัด
– พันธ์ธนภูมิ แตงเงินฤทธิวงศ์ ,นันทิ สุทธิการนฤนัย
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
301. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการเพิ่มประสิทธิภาพรถขนส่งบริษัท xxx
– ณัฎฐิยา อุสาหะ, นันทิ สุทธิการนฤนัย
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
302. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนประสิทธิภาพด้านการขนส่ง กรณี ศึกษาบริษัท แฮพเบร์อก จำกัด
– กนกพรรณพร ชาญคณติ, นันทิ สุทธิการนฤทัย
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
303. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในคลังสินค้าเครื่องสำอางนำเข้า
– จุฑาทิพย์ อรศรี, ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
304. กรณีศีกษา บริษัท คอสยาม ทรานสปอร์ต จํากัด
– จุฑามาศ โพธิ์ดํา และ นันทิ สุทธิการนฤนัย
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
305. การปรับปรุงกระบวนการการนำเข้าสินค้าเครื่องสำอาง บริษัท XXX
– กมลชนก อำนวยพล, นันทิ สุทธิการนฤนัย
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
306. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาบริษัท XXX จำกัด
– จีรศักดิ์ ชูทรัพย์, รวินกานต์ ศรีนนท์
– Proceeding of Thai VCML 2016การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
307. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา ร้านขายยา เจ้ากรมเป๋อ
– กฤษฏิ์ ชุณหวัตร, รวินกานต์ ศรีนนท์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
308. การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ฮ.พัฒนา เอ็นจิเนีย (กรุ๊ป) จำกัด
– กิตติชัย กวีวุฒิศิลป์, รวินกานต์ ศรีนนท์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
309. การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งสินค้าคืนภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด
– อนุสรณ์ อัญญมณีกุล, รวินกานต์ ศรีนนท์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
310. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านพิธีการขาเข้าสินค้าเร่งด่วน กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด
– พิชามญชุ์ บรรหารวุฒิไกร, รวินกานต์ ศรีนนท์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
311. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด
– รุ้งนภา คีรีวรรณมาศ, รวินกานต์ ศรีนนท์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016 | กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
312. การพัฒนาโปรแกรมการคัดแยกและจัดเก็บสินค้าอันตรายที่ท่าเรือกรุงเทพ
– จุฑาทิพย์ ศรีวารินทร์, สุภนนัท์ ตันวรรณรักษ์
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16 | Published: 2016
313. การคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย”
– ณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์ และสันต์ชัย รัตนนนท์
– The 14th International and National Conference on Engineering Education | Published: 2016 | พัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย
314. Control systems for the management of the washing machine for residential buildings.
– A. Waiprib and N. Ritnoom
– 12th Conference On Energy Network of Thailand (E-NETT) | Published: 2016 | Thailand
315. The Influence of Price Transmission on Thai Hom Mali Rice Supply Chain
– Sahavacharin, N. and Srinon, R.
– The 2016 IAENG International Conference on Operations Research (IMECS 2016) | Published: 2016 | Hong Kong
316. Design and Implementation of Digital Door Locking Systems in Pervasive Computing Environment
– Supachate Innet
– Asia-Pacific Conference on Engineering and Applied Sciences (APCEAS) | Published: 2016 | Tokyo, Japan
317. Strategic Approach to Logistics Management
– Adsavakulchai S.
– Logistics | Published: 2016 | Grande Centre Point Ratchadamri Hotel., Thailand
318. การคำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลา กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย”
– ณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์, สันต์ชัย รัตนนนท์
– The 4th International and National Conference on Engineering Education | Published: 2016 | พัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย | full paper
319. Designing the Multimodal Network in an Agriculture Supply Chain in Thailand
– Witchayut Timaboot, Nanthi Suthikarnnarunai
– The Asian Conference on Society, Education & Technology 2016 Official Conference Proceedings Inter conference | Published: 2016
320. การประยุกต์ใช้ไดจ์คสตร้าอัลกอริทึมเพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุด
– สุวรรณี อัศวกุลชัย
– วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Volumn: 6 No.1 | Published: 2017
321. ตัวแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางคอมปาวด์รายเดือนของประเทศไทย
– ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์
– วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 33 No.1 | Published: 2017 | Page Rank: 205 – 220
322. เทคนิคการพยากรณ์แบบผสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรายปีของประเทศไทย
– ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์
– วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 27 No.3 | Published: 2017 | Page Rank: 453 – 465
323. Knowledge and Opinion of Thai Lawyers Towards Abortion Laws
– Prapaporn Tonkaew, Somsak Suthutvoravut, and Thoranin Sujjaviriyasup
– Ramathibodi Medical Journal | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 40 No.4 | Published: 2017 | Page Rank: 29 – 38
324. A new class of MODWT-SVM-DE hybrid model emphasizing on simplification structure in data pre-processing: A case study of annual electricity consumptions
– Thoranin Sujjaviriyasup
– Applied Soft Computing Journal | ISI | Volumn: 54 | Published: 2017 | Page Rank: 150 – 163 | doi: 10.1016/j.asoc.2017.01.022
325. Intelligent System for Transportation Mode Selection in ASEAN Countries ,10:3-14, Volume 11, 2017
– Surat Janthongpan*, Wanchai Rattanawong, Nanthi Suthikarnnarunai
– Cevil Engineering Journal, | Volumn: 11 | Published: 2017 | Page Rank: 10 – 14
326. Designing the distribution network in a cassava supply chain in Thailand
– Witchayut Timaboot, Nanthi Suthikarnnarunai
– Marketing and Branding Research AIM Journal | Volumn: 4 | Published: 2017 | Page Rank: 206 – 2016
327. แอพพลิเคชั่นแนะนำการออกกำลังกายภายในศูนย์ออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบนระบบปฏิบัติการ IOS
– นิรัติศัย ไก่แก้ว และ สุวรรณี อัศวกุลชัย
– The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
328. สถาปัตยกรรมองค์กรกองทัพไทยเพื่อปฎิบัติการแบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
– ฉริญญรัชช์ เลิศคอนสาร และ สุวรรณี อัศวกุลชัย
– The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
329. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนผู้สูงอายุในการรับประทานยาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
– พิสิฏร์ บุญทวีสุขสันต์ และ สุวรรณี อัศวกุลชัย
– The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
330. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ
– สัณห์ฤทัย คล้ายนาวิน และ สุวรรณี อัศวกุลชัย
– The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 | Published: 2017 | ประเทศไทย
331. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท B ซัพพลายเชน จำกัด
– นราวิชญ์ มงคลรัชดารมย์ และ รวินกานต์ ศรีนนท์
– การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 (ThaiVCML 2017) | Published: 2017 | Page Rank: 111 – 118 | สงขลา, ประเทศไทย
332. การเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
– วันเพ็ญ เกิดปทุม และ รวินกานต์ ศรีนนท์
– การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 (ThaiVCML 2017) | Published: 2017 | Page Rank: 192 – 199 | สงขลา, ประเทศไทย
333. การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด
– คุณสราลี ทิพย์พิมานชัยกร และ รวินกานต์ ศรีนนท์
– การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 7 (The 7th STOU National Research Conference) | Published: 2017 | ปากเกร็ด, ประเทศไทย
334. อัลกอริทึมการสกัดข้อความบ่งชี้อนาคต
– ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์, สมพร สำอางศรี, เดวิช บรรเทา, อภิวัฒน์ แสงโนรี
– UTCC Academic Day ครั้งที่ 1 | Published: 2017 | Thailand
335. การเพิ่มประสิทธิภาพในโลจิสติกส์ของร้านค้าส่ง
– ธนวัฒน์ พิทักษ์กิ่งทอง1*, กาญจนา กาญจนสุนทร2
– Proceeding of Thai VCML 2016 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 | Published: 2017 | ประเทศไย
336. การประยุกต์ใช้เทคนิคของ Kano Model เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้า
– ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
– UTCC Academic Day 2017 | Published: 2017 | Bangkok, Thailand
337. การค้นหาศักยภาพเฉพาะบุคคล กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
– ณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์ และสันต์ชัย รัตนนนท์
– The 15th International and National Conference on Engineering Education | Published: 2017 | พัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย
338. การจัดการสินค้าในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัท เอบิซ เทคโนโลยี่ จำกัด
– ทยิดา ตันวราโชติ, วัชรวี จันทรประกายกุล
– Proceeding of Thai VCML 2017 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 | Published: 2017 | Thailand
339. อัลกอริทึมการสกัดข้อความบ่งชี้อนาคต
– ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์1, สมพร สำอางค์ศรี2, เดวิช บรรเทา3, อภิวัฒน์ แสงโนรี4
– การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับชาติ (UTCC Academic Day), 7 มิถุนายน 2560. กรุงเทพมหานคร; มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. | Published: 2017 | ประเทศไทย
340. การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลังด้วย SAP กรณีศึกษา บริษัท บี-โมบาย จำกัด
– สุวรรณี อัศวกุลชัย, สมพร สำอางศรี
– การตีพิมพ์บทความในการประชุมวิชาการ National Conference Academic 2017 : The 2nd Santapol Knowledge Research to Development, วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560, ณ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี | Published: 2017 | ประเทศไทย
341. Acid-alkali Level Embedded-control System for Hydroponic Cultivations
– A. Waiprib and N. Ritnoom
– The 40th Electrical Engineering Conference (EECON) | Published: 2017 | Thailand
342. ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รายเดือนของประเทศไทย
– ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์
– วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 34 No.1 | Published: 2018 | Page Rank: 91 – 108
343. ตัวแบบผสมอารีมา-ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเน้นองค์ประกอบเชิงบวกสำหรับการพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
– ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์
– วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Accepted) | TCI กลุ่ม 1 | Published: 2018
344. ตัวแบบพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
– ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์
– วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Accepted) | TCI กลุ่ม 1 | Published: 2018
345. Predicting prices of agricultural commodities in Thailand using combined approach emphasizing on data pre-processing technique
– Thoranin Sujjaviriyasup
– Songklanakarin Journal of Science and Technology | SCOPUS | Volumn: 40 No.1 | Published: 2018 | Page Rank: 75 – 78 | full paper
346. Long-Term Container Throughput Forecast and Equipment Planning: The Case of Bangkok Port
– Gosasang, V., Yip, T. L., Chandraprakaikul, W.
– Maritime Business Review | Emerald Insight | Published: 2018
347. Development of Vegetable Supply Chain Sustainability Model in Thailand
– Proykatok, W., Rattanawong, W., Chandraprakaikul, W.
– Journal of Fundamental and Applied Sciences | Volumn: 10 No.6s | Published: 2018
348. Forecasting petroleum consumption using hybrid SVR-DE model emphasizing on optimal parameter selection technique
– Thoranin Sujjaviriyasup
– Songklanakarin Journal of Science and Technology (Article in press) | SCOPUS | Published: 2018
349. ต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อการเกษตร
– จิตติพงษ์ บุษบา, กีรติ เฮงประเสริฐ, นายวณัฐพงศ์ ดอกพุฒ, เจษฎา ฤทธิ์สนธ์, อัษฎา จันต๊ะนาขต, ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์
– UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 | Published: 2018 | Thailand
350. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สำหรับระดับหลักสูตรปริญญาตรี กรณีศึกษา: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– สันต์ชัย รัตนนนท์ และณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์
– The 16th International and National Conference on Engineering Education | Published: 2018 | Page Rank: 142 – 150 | พัทยา, ชลบุรี, ประเทศไทย
351. การเพิ่มประสิทธิภาพการโหลดสินค้าด้วยการวางแผนจัดการทรัพยากร ของบริษัทผลิตเม็ดพลาสติก – สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์, เกษม อุทัยไขฟ้า, การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 | Published: 2018 | Bangkok, Thailand
352. A Comparison between MODWT-SVM-DE hybrid model and ARIMA model in forecasting primary energy consumptions
– Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek
– The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) | SCOPUS | Published: 2018 | Page Rank: 799 – 802 | Singapore