หลักสูตรการออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มนํ้าและเกษตรอัจฉริยะ
(The Design, Installation and Maintenance of the PV System for Pumping and Smart Agriculture)

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.ดร.วันชัย ฉิมฉวี
เบอร์โทรศัพท์ 0-2697-6711 email: [email protected]

การเรียนการสอน
อบรมระยะสั้นให้กับบุคคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานทดแทน สำหรับชุมชนและเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงบุคคลที่มีความสนใจ ประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักการและระบบควบคุมและข้อมูลเข้าออกและอุปกรณ์ จำนวน 60 ชั่วโมง การนำไปประยุกต์ใช้งานและพัฒนาระบบการผลิตให้เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ จำนวน 225 ชั่วโมง

ประโยชน์ที่ได้รับ
• สามารถออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มน้ำและเกษตรอัจฉริยะ
• ฝึกให้ผู้ที่มีความสนใจเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักประมวลความคิดและวิเคราะห์ปัญหา รู้จักค้นคว้าวิธีแก้ปัญหางานการออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มน้ำและเกษตรอัจฉริยะ
• เพื่อเป็นพื้นฐานในแก้ไขปัญหาในการทำงานเชิงบูรณาการทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ภายหลัง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน หรือ
ผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ หรือ
ผู้ที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม หรือ
ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการจะประกอบอาชีพอื่นที่แตกต่างจากเดิม

ผู้ที่รับการคัดเลือก
จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อ ขีดค่อมสำเนาถูกต้อง หลักฐานสำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ประเภท ประกาศนียบัตร (Non-degree) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย