ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัล Bronze Award

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัล Bronze Award ในงานนวัตกรรมนานาชาติ 45th International Exhibition on Invention of Geneva ประเทศสวิสเซอแลนด์

กับสิ่งประดิษฐ์ ชุดต้นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับ การเกษตร การท่องเที่ยว และการขนส่ง (A Set of Electric Motor for Agriculture, Transportation and Tourism) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว.ช.