รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ท่านอธิการบดี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร “สมองใส…หัวใจ มกค.”

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ท่านอธิการบดี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร “สมองใส…หัวใจ มกค.” ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 3 คน ได้แก่ นายทิพย์ธนวัฒน์ พงษ์วัฒนา , นายสุทธิพร ยิ่งเจริญธนา , นายชีวา รับศรีสุขสกุล

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเข้าร่วมการแข่งขัน AIX Contest 2008 ตามที่บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นภายใต้โครงการ IBM Power Academy Program ของบริษัท ไอบีเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม