หลักสูตรระบบควบคุมและแสดงผลด้วยเทคโนโลยีไอโอทีสำหรับอุตสาหกรรมและเกษตรอัจฉริยะ
(The Controlling and Demonstrating Systems with IOT for the Smart Industry and Agriculture)

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร.วรภัทร กอแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 0-2697-6711 email: [email protected]

การเรียนการสอน
อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านระบบควบคุมและแสดงผลด้วยเทคโนโลยีไอโอทีสำหรับอุตสาหกรรมและเกษตร ประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักการและระบบควบคุมและข้อมูลเข้าออกและอุปกรณ์ จำนวน 60 ชั่วโมง การนำไปประยุกต์ใช้งานและพัฒนาระบบการผลิตให้เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ จำนวน 225 ชั่วโมง

ประโยชน์ที่ได้รับ
• อุปกรณ์สำหรับพัฒนาการเรียนรู้ระบบ IoT เบื้องต้น
• สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ Sensors ให้เหมาะสมกับปัญหาจากสถานประกอบการ โดยแสดงผลจากอุปกรณ์ IoT ผ่านทาง Website หรือ Smart Phone ในลักษณะ Dashboard บนระบบ cloud
• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบ IoT ของสถานประกอบการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน หรือ
ผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ หรือ
ผู้ที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม หรือ
ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการจะประกอบอาชีพอื่นที่แตกต่างจากเดิม

ผู้ที่รับการคัดเลือก
จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อ ขีดค่อมสำเนาถูกต้อง หลักฐานสำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ประเภท ประกาศนียบัตร (Non-degree) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย