สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์ (ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์)

Department of Automotion Innovation Engineering (Weekend)
 1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Automotion Innovation Engineering

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์)

ชื่อย่อ (ไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Automotion Innovation Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) B. Eng. (Automotion Innovation Engineering)

 1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
  ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนรายวิชา (นักศึกษาแต่ละคนจะไม่เท่ากัน)
 2. ระยะเวลาในการศึกษา
  สามารถจบได้ภายใน 2 ปี และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนรายวิชา
 3. คุณสมบัติ/เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าศึกษา
  เป็นบุคคลที่มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 4. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ
 • การทดสอบสมบัติของวัสดุและการประยุกต์ใช้งานสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
 • กรรมวิธีการผลิตยานยนต์สมัยใหม่
 • การออกแบบการเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพและทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์
 • กรรมวิธีการผลิตยานยนต์สมัยใหม่
 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • วิศวกรชิ้นส่วนยานยนต์
 • วิศวกรการผลิต
 • วิศวกรศูนย์บริการซ่อม
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรการวางแผนการผลิต
 • วิศวกรทางด้านการรีไซเคิล
 • วิศวกรประกอบการอิสระในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์
 • วิศวกรการออกแบบยานยนต์
 • วิศวกรบำรุงรักษา