สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

Department of Automotion Innovation Engineering
 1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Automotion Innovation Engineering

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์)

ชื่อย่อ (ไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Automotion Innovation Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) B. Eng. (Automotion Innovation Engineering)

 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
 2. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี
 3. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ
 • การทดสอบสมบัติของวัสดุและการประยุกต์ใช้งานสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
 • กรรมวิธีการผลิตยานยนต์สมัยใหม่
 • การออกแบบการเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพและทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์
 • กรรมวิธีการผลิตยานยนต์สมัยใหม่
 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เช่น ธุรกิจขายรถยนต์ ธุรกิจซ่อมรถยนต์ ธุรกิจการตกแต่งรถยนต์ ธุรกิจไฟแนนซ์และลิสซิ่ง ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจติดตั้งเครื่องเสียง ธุรกิจไฟเบอร์กลาส ธุรกิจปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส และสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าธุรกิจรถยนต์มือสองและธุรกิจรีไซเคิล
 • วิศวกรผู้ตรวจประเมินต่างๆทางด้านกฎเกณฑ์และมาตรฐานยานยนต์ตามหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน เช่น กรมขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investor: BOI) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
 • วิศวกรชิ้นส่วนยานยนต์
 • วิศวกรการผลิต
 • วิศวกรศูนย์บริการซ่อม
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรการวางแผนการผลิต
 • วิศวกรทางด้านการรีไซเคิล
 • วิศวกรประกอบการอิสระในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์
 • วิศวกรการออกแบบยานยนต์
 • วิศวกรบำรุงรักษา