สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

Department of Computer Engineering and Artificial Intelligence
 1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering and Artificial Intelligence

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์)

ชื่อย่อ (ไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Computer Engineering and Artificial Intelligence)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Eng. (Computer Engineering and Artificial Intelligence)

 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต
 2. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี
 3. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ
 • การออกแบบและการบริหารจัดการโครงการสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงิน
 • การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • การออกแบบอัลกอริทึม
 • ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
 • การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
 • ประเด็นที่น่าสนใจทางด้านปัญญาประดิษฐ์สาหรับการประมวลผลสื่อผสม
 • การดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรม นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา
 • วิศวกรหุ่นยนต์ นักพัฒนาระบบอัจฉริยะ นักพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ นักวิทยาการข้อมูล
 • วิศวกรความปลอดภัยทางไซเบอร์ วิศวกรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
 • วิศวกรระบบ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 • ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
 • เจ้าของบริษัท ผู้ประกอบการอิสระ