สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Department of Electrical & Energy Engineering
 1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electrical and Energy Engineering

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน)

ชื่อย่อ (ไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Electrical and Energy Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) B. Eng. (Electrical and Energy Engineering)

 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต
 2. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี
 3. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ
 • โรงต้นกำลังและสถานีย่อย
 • พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัว
 • ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • วิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรพลังงาน
 • วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรที่ปรึกษา
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรออกแบบ
 • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรระบบวัดคุม
 • วิศวกรประกอบการอิสระ
 • นักวิชาการ