สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์)

Department of Logistics Engineering (Weekend)
 1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)

ชื่อย่อ (ไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Logistics Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Eng. (Logistics Engineering)

 1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
  ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนรายวิชา (นักศึกษาแต่ละคนจะไม่เท่ากัน)
 2. ระยะเวลาในการศึกษา
  สามารถจบได้ภายใน 2 ปี และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนรายวิชา
 3. คุณสมบัติ/เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าศึกษา
  เป็นบุคคลที่มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 4. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ
 • ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง
 • ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
 • การออกแบบศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย
 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • วิศวกรโลจิสติกส์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
 • วิศวกรออกแบบและวางแผนเครือข่ายระบบขนส่ง และกระจายสินค้า
 • วิศวกรประจำคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
 • วิศวกรจัดซื้อ วางแผนการผลิต และบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
 • วิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ระบบ และแก้ปัญหาในโซ่อุปทานและกิจกรรมโลจิสติกส์
 • วิศวกรออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
 • ผู้ประกอบการอิสระ
 • นักวิชาการ