สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง (ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์)

Department of Rail Business Innovation Engineering (Weekend)
 1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Rail Business Innovation Engineering

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง)

ชื่อย่อ (ไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Rail Business Innovation Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Eng. (Rail Business Innovation Engineering)

 1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
  ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนรายวิชา (นักศึกษาแต่ละคนจะไม่เท่ากัน)
 2. ระยะเวลาในการศึกษา
  สามารถจบได้ภายใน 2 ปี และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนรายวิชา
 3. คุณสมบัติ/เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าศึกษา
  เป็นบุคคลที่มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 4. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ
 • ความรู้พื้นฐานการจัดการระบบราง
 • วิศวกรรมความปลอดภัยในระบบราง
 • การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง
 • การออกแบบและวางผังสิ่งอำนวยความสะดวก
 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • วิศวกรระบบราง
 • วิศวกรพัฒนาและบริหารทรัพยากรกายภาพและอาคาร
 • วิศวกรวางผังเมือง
 • วิศวกรธุรกิจระบบราง
 • วิศวกรออกแบบและวางแผนเครือข่ายระบบขนส่ง และกระจายสินค้า
 • วิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ระบบและแก้ปัญหาในธุรกิจระบบราง
 • วิศวกรออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
 • ผู้ประกอบการอิสระ
 • นักวิชาการ