ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering and Financial Technology
  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering and Financial Technology

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)

ชื่อย่อ (ไทย) ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Philosophy (Computer Engineering and Financial Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) Ph.D. (Computer Engineering and Financial Technology)

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
  2. ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ เทคโนโลยีการเงิน (FinTech) ถูกออกแบบมาเพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 ในกลุ่มกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว