ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์

Doctor of Philosophy Program in Logistics
  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Logistics

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โลจิสติกส์)

ชื่อย่อ (ไทย) ปร.ด. (โลจิสติกส์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Philosophy (Logistics)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) Ph.D. (Logistics)

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร … หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษาได้ 2 ประเภท ดังนี้

แผนที่ 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต

แผนที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

  1. ระยะเวลาในการศึกษา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโลจิสติกส์ มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา ออกแบบและวางแผนระบบการจัดการโลจิสติกส์สำหรับองค์กรได้ ตลอดจนสามารถควบคุมและวางแผนการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานและสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย เป็นตัวขับเคลื่อน (Logistics Innovation Driven Entrepreneur) โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและงานวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ชั้นสูงของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับอารยประเทศได้ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ (LRDI-UTCC) ที่เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลผลการศึกษาวิจัยเชิงลึกจากการปฎิบัติจริงของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ