วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology
  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)

ชื่อย่อ (ไทย) วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Engineering (Computer Engineering and Financial Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.Eng. (Computer Engineering and Financial Technology)

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
  2. ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี
  3. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับเทคโนโลยีการเงิน โดยเป็นการสอนที่เน้นการสร้างทักษะทางคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการเงิน (FINTECH) เพื่อให้ได้มหาบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเชี่ยวชาญ ทั้งยังยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม