บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (CEO MBA)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (CEO MBA)

Master of Engineering Program In Logistics Management
  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program In Logistics Management

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อย่อ (ไทย) บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
  2. ระยะเวลาในการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 4 เดือน ภาคเสาร์-อาทิตย์ เวลาเรียนวันเสาร์เต็มวัน และวันอาทิตย์ครึ่งวัน และภาคค่ำ เวลาเรียน 00-21.00 น.
  3. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากสาขาวิชาที่หลากหลาย (Interdisciplinary) ทั้งทางด้านการบริหารธุรกิจ และการบริหารงานวิศวกรรมที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาทุกจุดขององค์กร พร้อมทั้งเรียนรู้การจำลองการบริหารโซ่อุปทานจริง

 

การบูรณาการความรู้และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและวางแผนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การเงิน การขนส่งสินค้า การกระจายสินค้า การตลาด และการบริการลูกค้า

นักศึกษาได้ศึกษาดูงานจากบริษัทและองค์กรชั้นนำภายในประเทศและต่างประเทศ

ประสบการณ์การเรียนด้วยการดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหาร การผลิต และการบริหารงานโลจิสติกส์ของประเทศ