126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานวิจัย

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย และต่างประเทศ โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัย

National Journal

  • ตัวแบบผสมของตัวแบบอารีมาและโครงข่ายประสาทเทียม ด้วยวิธีการกึ่งนิวตันแบบมีขอบเขตสําหรับการพยากรณ์ผลผลิตของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่รายปี (ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์) - เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง และธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 34 No.4 | Published: 2024

International Journal

  • A hybridization of MODWT-SVR-DE model emphasizing on noise reduction and optimal parameter selection for prediction of CO2 emission in Thailand - Thoranin Sujjaviriyasup and Komkrit Pitiruek

    Cogent Engineering | Scopus | Volumn: 11 No.1 | Published: 2024 | full paper