หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน)

(Department of Electrical and Energy Engineering)
“วิกฤตพลังงาน” นับเป็นประเด็นสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยการใช้พลังงานของประเทศ อยู่ในระดับต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ วิธีการหนึ่งที่จะช่วยภาคธุรกิจและการลงทุนคือการอนุรักษ์ และการประหยัดพลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานศึกษาการ วางแผน และออกแบบระบบไฟฟ้า การพัฒนาการ ผลิตและการส่งไฟฟ้าแรงสูง การควบคุมระบบไฟฟ้า ในอาคารสถานที่ เพื่อเป็นวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)

(Department of Logistics Engineering)
ศึกษาวิศวกรรมแนวใหม่เพื่อการลำเลียงในระบบการผลิตและกระจายสินค้า การออกแบบและจัดการระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นวิศวกรด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะ

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์)

(Department of Computer Engineering and Artificial Intelligence)
เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเชิงวิศวกรรมการออกแบบระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์โปรแกรมควบคุมระบบ เพื่อเป็นวิศวกรผู้ดูแลคอมพิวเตอร์

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง)

(Department of Rail Business Innovation Engineering)
หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบรางนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมออกแบบ และจัดการระบบราง มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ ทั้งด้านระบบขนส่งทางราง และ การวางผังเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพด้านโลจิสติกส์และกลยุทธ์ การตัดสินใจในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง การพัฒนาความรู้ในวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์)

(Department of Automotion Innovation Engineering)
ศึกษาการตลาดยานยนต์ การออกแบบยานยนต์ การจัดหาชิ้นส่วนเพื่อการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตชิ้นส่วน การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงงานขาย การกระจายสินค้า การรับประกัน ไฟแนนซ์ ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ การให้บริการและงานซ่อม

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)

หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

เปิดโอกาสทางการศึกษา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงาน
“คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดหลักสูตรเรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแล้ววันนี้”

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

หลักสูตรปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการโลจิสติกส์)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการโลจิสติกส์)

นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากสาขาวิชาที่หลากหลาย (Interdisciplinary) ทั้งทางด้านการบริหารธุรกิจ และการบริหารงานวิศวกรรมที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาทุกจุดขององค์กร พร้อมทั้งเรียนรู้การจำลองการบริหารโซ่อุปทานจริง

การบูรณาการความรู้และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและวางแผนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การเงิน การขนส่งสินค้า การกระจายสินค้า การตลาด และการบริการลูกค้า

นักศึกษาได้ศึกษาดูงานจากบริษัทและองค์กรชั้นนำภายในประเทศและต่างประเทศ

ประสบการณ์การเรียนด้วยการดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหาร การผลิต และการบริหารงานโลจิสติกส์ของประเทศ

รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)

เป็นหลักสูตรแรกที่ประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีการเงิน –Financial Technology : FINTECH เช่น FinTech Startup Project Design and Management, FinTech Startup Business Modelling and Analysis, Fintech: Technology Innovation in Financial Services, Block Chain Technology, Cloud computing, Information Security in Financial Technology และ เทคโนโลยีการเงินผ่านคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถประกอบธุรกิจที่เรียกว่า START UP ภายใต้องค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ทางหลักสูตรได้สรรสร้างเพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยเรียนจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านเทคโนโลยีการเงิน – FINTECH เช่น ผู้ชำนาญการจากธนาคารต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงิน เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โลจิสติกส์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโลจิสติกส์ มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา ออกแบบและวางแผนระบบการจัดการโลจิสติกส์สำหรับองค์กรได้ ตลอดจนสามารถควบคุมและวางแผนการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานและสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย เป็นตัวขับเคลื่อน (Logistics Innovation Driven Entrepreneur) โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและงานวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ชั้นสูงของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับอารยประเทศได้ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ (LRDI-UTCC) ที่เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลผลการศึกษาวิจัยเชิงลึกจากการปฎิบัติจริงของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รายละเอียดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) ถูกออกแบบมาเพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 ในกลุ่มกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

รายละเอียดหลักสูตร

หัวหน้าหลักสูตร

ดร.วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์

ดร.วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

ผศ.ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.มณิสรา บารมีชัย

ดร.มณิสรา บารมีชัย

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์

ผศ.ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
[email protected]

เพิ่มเติม

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม อุทัยไขฟ้า

ผศ.ดร.เกษม อุทัยไขฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

ผศ.ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.วรภัทร กอแก้ว

ดร.วรภัทร กอแก้ว

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี

ผศ.ดร.วันชัย ฉิมฉวี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์เดวิช บรรเทา

อาจารย์เดวิช บรรเทา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์อภิวัฒน์ แสงโนรี

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรี

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์

ผศ.ดร.ณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

ผศ.ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์

ผศ.สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย

รศ.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.ปิยะเนตร นาคสีดี

ดร.ปิยะเนตร นาคสีดี

สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.มณิสรา บารมีชัย

ดร.มณิสรา บารมีชัย

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย

ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.วิชญุตร์ ทิมาบุตร

ดร.วิชญุตร์ ทิมาบุตร

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์

ผศ.รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
[email protected]/a>

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล

ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
[email protected]

เพิ่มเติม

อาจารย์ภคพงศ์ อมรกุล

อาจารย์ภคพงศ์ อมรกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมการนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา

ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา

สาขาวิชาวิศวกรรมการนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์

ผศ.ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์

สาขาวิชาวิศวกรรมการนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.ประพันธ์ศักดิ์ บูรณะประภา

ดร.ประพันธ์ศักดิ์ บูรณะประภา

สาขาวิชาวิศวกรรมการนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ วงษ์มณี

ผศ.ดร.วรินทร์ วงษ์มณี

สาขาวิชาวิศวกรรมการนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์

รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์

สาขาวิชาวิศวกรรมการนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง

ผศ.เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง

สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์
[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร

รศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร

สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์
[email protected]

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์
[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.อำนวย แก้วใส

ดร.อำนวย แก้วใส

สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์
[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์

ดร.วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์

สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์
[email protected]

เพิ่มเติม

คุณวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์

คุณวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์

ครูปฏิบัติการ
[email protected]

เพิ่มเติม

คุณสมพร สำอางค์ศรี

คุณสมพร สำอางค์ศรี

ครูปฏิบัติการ
[email protected]

เพิ่มเติม

นายอนุสรณ์ กาลดิษฐ

นายอนุสรณ์ กาลดิษฐ

ครูปฏิบัติการ
[email protected]

เพิ่มเติม

นายอรรถพร รอดวิจิตร

นายอรรถพร รอดวิจิตร

ครูปฏิบัติการ
[email protected]

เพิ่มเติม

นายอัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ

นายอัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ

ครูปฏิบัติการ
[email protected]

เพิ่มเติม

คุณเบญญาทิพย์ ศรีเจริญ

คุณเบญญาทิพย์ ศรีเจริญ

ครูปฏิบัติการ
[email protected]

เพิ่มเติม

นายเรวัตร์ พิศเกาะ

นายเรวัตร์ พิศเกาะ

ครูปฏิบัติการ
[email protected]

เพิ่มเติม

นางสาวฉลวย มรรคชีวะ

นางสาวฉลวย มรรคชีวะ

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
[email protected]

เพิ่มเติม

คุณฐิติรัตน์ สุขเกษม

คุณฐิติรัตน์ สุขเกษม

ธุรการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
[email protected]

เพิ่มเติม

คุณสุภมาส รัตนนนท์

คุณสุภมาส รัตนนนท์

ธุรการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
[email protected]

เพิ่มเติม