สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์)

Department of Computer Engineering and Artificial Intelligence (Weekend)
 1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering and Artificial Intelligence

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์)

ชื่อย่อ (ไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Computer Engineering and Artificial Intelligence)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Eng. (Computer Engineering and Artificial Intelligence)

 1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
  ขึ้นอยู่กับการเทียบโอนรายวิชา (นักศึกษาแต่ละคนจะไม่เท่ากัน)
 2. ระยะเวลาในการศึกษา
  สามารถจบได้ภายใน 2 ปี และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนรายวิชา
 3. คุณสมบัติ/เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าศึกษา
  เป็นบุคคลที่มีวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 4. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงิน
 • แบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจและการวิเคราะห์สำหรับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงิน
 • โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ และการออกแบบเว็บไซต์ที่มีการตอบสนอง
 • การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์พกพาไร้สาย
 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักโปรแกรม
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • ผู้จัดการซอฟต์แวร์
 • เจ้าของบริษัท ผู้ประกอบการอิสระ