126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยระยะแรกเปิดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชาคือ

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติจากทบวงวิทยาลัย ให้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

และล่าสุดในปี พ.ศ. 2546 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศเทศไทย รวมทั้งเปิดหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2547 ได้ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ เปิดหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อหลักสูตร CEO MBA in Logistics Management ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศเทศไทยอีกเช่นเดียวกัน ปี พ.ศ. 2549 ยังได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้ชื่อหลักสูตร CEO MBA in Textile and Apparel Industry Management นอกจากนี้ใน ปี พ.ศ. 2551 นี้ได้มีการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกดุษฏีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ ในต้นปี พ.ศ. 2552 เปิดหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม ในปี พ.ศ. 2557 เปิดสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ในปี พ.ศ. 2558 เปิดสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจยานยนต์ และในปี พ.ศ. 2560 เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรีไปแล้วทั้งสิ้น 24 รุ่น พร้อมทั้งมีการพัฒนา และทำการปรับปรุงหลักสูตรควบคู่กับการดำเนินการประกันคุณภาพ เพื่อให้หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสอดคล้องตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

ในการบริการวิชาการให้กับสังคมนั้น ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ตั้งศูนย์วิจัยเพื่อบริการวิชาการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ (Logistics Research Center) ซึ่งทำหน้าที่ศึกษา วิจัย และอบรมทางด้านโลจิสติกส์ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนภายนอก

สำหรับผู้ดำรงตำแน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมี ดังนี้

 1. พ.ศ. 2533 ศาสตราจารย์ปัจจัย บุนนาค (อธิการบดี) รักษาการคณบดี
 2. พ.ศ. 2534 - 2537 ศาสตราจารย์วิชัย ศังขจันทรานนท์
 3. พ.ศ. 2538 - 2541 ดร.จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ
 4. พ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (อธิการบดี) รักษาการคณบดี
 5. พ.ศ. 2543 - 2545 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์
 6. พ.ศ. 2545 - 2546 รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ (อธิการบดี) รักษาการคณบดี
 7. พ.ศ. 2546 – 2547 รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
 8. พ.ศ. 2547 – 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
 9. พ.ศ. 2551 – 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา
 10. พ.ศ. 2554 – 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
 11. พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล