126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกี่ยวกับเรา

อดีตคณบดีจนถึงปัจจุบัน

แสดงอดีตคณบดีที่เริ่มก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จนถึงคณบดีคนปัจจุบัน

ศาสตราจารย์วิชัย ศังขจันทรานนท์

1

ศ.วิชัย
ศังขจันทรานนท์

พ.ศ.2534 - 2537

ดร.จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ์

2

ดร.จักรกฤษณ์
บูรณะสัมฤทธิ์

พ.ศ.2538 - 2541

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์

3

รศ.ดร.สุรวุฒิ
ประดิษฐานนท์

พ.ศ.2543 - 2545

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไท

4

รศ.ดร.โกสินทร์
จำนงไท

พ.ศ.2546 - 2547

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์

5

ผศ.ดร.วันชัย
รัตนวงษ์

พ.ศ.2548 - 2550

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

6

รศ.ดร.สถาพร
อมรสวัสดิ์วัฒนา

พ.ศ.2551 - 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์

7

รศ.ดร.วันชัย
รัตนวงษ์

พ.ศ.2554 - 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล

8

ผศ.ดร.วัชรวี
จันทรประกายกุล

พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน