126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน (Leading Engineering School in ASEAN)

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ “วิศวกรผู้ประกอบการ”

ค่านิยม/วัฒนธรรม

  • มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการทำงานเป็นทีม (Commitment to Continuous Improvement and Teamwork)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำทางด้านการจัดการธุรกิจเชิงวิศวกรรมของประเทศไทย

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์การเป็นผู้ประกอบการและนักบริหาร โดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
  2. สร้างและพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
  3. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ดำรงไว้สืบสานต่อไป
  4. มีการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล รวมทั้งมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นสากล

ปรัชญา/ปณิธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วย ความรู้ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ สามารถนำความรู้ไปสร้างงานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ดังคำปณิธาน

“ใฝ่รู้ สู้งาน จรรยาบรรณเด่น เน้นธุรกิจอุตสาหกรรม”