126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

การจัดการองค์ความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์

การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร

หลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดำเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

ปีการศึกษา 2564

การจัดกิจกรรม Open House อย่างไร โดนใจเด็ก Gen Z


ปีการศึกษา 2563

การประยุกต์ใช้เครื่องมือสารสนเทศกับการสอน Online

ปีการศึกษา 2562

การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์มือใหม่

ปีการศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์มือใหม่


ปีการศึกษา 2560

บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ตัวอย่างการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน

การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ส่งผลดีอย่างไรต่อนักศึกษา

ถ้าอาจารย์ท่านอื่นมีความสนใจจะต้องดำเนินการอย่างไร


ปีการศึกษา 2559

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้

  1. การปรับปรุงกระบวนการโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
  2. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2559