126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาในการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม

รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา เป็นต้น ซึ่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะได้มีการส่งเสริมนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ดังนี้

  1. การจัดการเรียนการสอนให้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาของบทเรียน หรือมีการกำหนดไว้ในจุดประสงค์ของทุกรายวิชา
  2. สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมเช่น กิจกรรมที่สร้างความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบ กิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสาและความเสียสละ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
  3. จัดให้มีการชี้แจงระเบียบข้อบังคับ ประกาศให้นักศึกษาทราบในกิจกรรมที่จัดโดยคณะและภาควิชาเช่น ปฐมนิเทศนักศึกษาหรือการจัดประชุมนักศึกษาชั้นปีต่างๆ
  4. กวดขันนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด