126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การผลิตแบบลีน ภายใต้กิจกรรม Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อมุ่งสู่ World Class Organizations
หน่วยงาน:กลุ่มมิตรผล
ปี 2560
2.การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การผลิตแบบลีน ภายใต้กิจกรรม KAIZEN เพื่อเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของกลุ่มบริษัทมิตรผล
หน่วยงาน:มิตรผล
ปี 2559
3.โครงการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีน
หน่วยงาน:บริษัท มิตรผลพัฒนาจำกัด
ปี 2557
4.โครงการสร้างระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอุทยานมิตรผล
หน่วยงาน:บริษัท น้ำตาลมิตผล จำกัด
ปี 2555
5.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การผลิตแบบลีน ภายใต้กิจกรรม kaizen เพื่อเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของกลุ่มบริษัท มิตรผล
หน่วยงาน:บริษัท พาเนลพลัส จำกัด
6.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการตรวจประเมินระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
หน่วยงาน:บริษัท พาเนลพลัส จำกัด
7.โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการตรวจประเมินระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
หน่วยงาน:บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ปี 2559