126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

8.โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการตรวจประเมินระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการปฎิบัติงานด้วยแนวคิดแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
หน่วยงาน:บริษัท มิตรผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
ปี 2559
9.โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการตรวจประเมินระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการปฎิบัติงานด้วยแนวคิดแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
หน่วยงาน:บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด
ปี 2559
10.โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
หน่วยงาน:บริษัท พาเนลพลัส จำกัด
ปี 2557
11.โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีนเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากลให้โรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน:บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
ปี 2557
12.โครงการการตรวจประเมินระบบความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีนเพื่อให้การดำเนินงานมีความยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของโรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้างและสิงห์บุรี
หน่วยงาน:บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
ปี 2556
13.โครงการสร้างระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอุทยานมิตรผล
หน่วยงาน:บริษัท น้ำตาลมิตผล จำกัด
ปี 2555
14.โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติการขนส่ง เงินสด
หน่วยงาน:บริษัท โพรเกรส กันภัย จำกัด (KBANK)
ปี 2553