126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก
หน่วยงาน
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
ปีพุทธศักราช
2553

        ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจยังคงประสบปัญหาในหลายด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ปัญหาคำสั่งซื้อที่ลดลง ปัญหาด้านต้นทุนที่สูงขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการมีความยากลำบากยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจึงไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นที่องค์กรธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรทั้งระบบอย่างจริงจัง สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจในยุคสมัยนี้ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำระบบโลจิสติกส์มาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยไม่ลดคุณภาพของสินค้าและบริการลง เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรอย่างชัดเจนและยั่งยืน           

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ อย่างเป็นระบบให้กับผู้ประกอบการ
  2. เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการด้านโลจิสติกส์ด้วยการทำงาน เป็นทีมระหว่างฝ่ายต่างๆ (Cross Functional) ได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ
  3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ด้านโลจิสติกส์  ไปประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์ได้อย่าง เหมาะสม

สรุปผลการศึกษา

          ทางทีมผู้วิจัยได้ดำเนินการให้คำปรึกษาสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการผลิตให้กับโรงงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการระบบโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น