126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการพัฒนาโครงข่ายด้าน Logistics เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรมการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบในการจัดตัง้ สถานีขนถ่ายสินค้า)
หน่วยงาน
จังหวัดสระแก้ว
ปีพุทธศักราช
2553

           เพื่อให้สอดคล้องกับการความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีภาครัฐเป็นผู้นำภาคเอกชน การให้ความสำคัญกับระบบโลจิสติกส์ที่นำโดยจังหวัดสระแก้วจึงมีโอกาสและความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาไปสู่สถานีขนถ่ายสินค้าและเครือข่ายโลจิสติกส์ที่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มในทางธุรกิจของกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างยิ่งยืน การศึกษาในโครงการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการยกระดับการค้าในภาคธุรกิจต่างๆให้มีศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีระดับโลกได้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

  1. เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสม (Location Selection Study) สำหรับจัดตั้งสถานีขนถ่ายสินค้า  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าระหว่างกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนกลาง อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศในแถบอินโดจีน
  2. เพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ด้านการคมนาคมขนส่งและบริการ เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดกับประเทศกัมพูชา ทั้งทางบกและระบบราง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่เกิดความขัดแย้งเรื่องเขตแดนด้านแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว
  3. เพื่อศึกษาและออกแบบประมาณการก่อสร้าง (Feasibility Study) ในการจัดตั้งสถานีขนถ่ายสินค้าและคลังสินค้า รวมทั้งการบริหารจัดการและความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

สรุปผลการศึกษา

            การวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดเปรียบเทียบกับประเทศ พบว่า ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางส่วนใหญ่มีความโดดเด่นในสาขาของการขนส่ง โดยจังหวัดที่มีความโดดเด่นของสาขาขนส่งและมีตำแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในตำแหน่งดารา (Star) ได้แก่จังหวัดสมุทรปราการ  ส่วนจังหวัดสระแก้วมีอัตราการขยายตัวของสาขาขนส่งที่สูง และมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

           การวิเคราะห์ในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางและจังหวัดสระแก้วที่ส่งผลต่อการพัฒนาโครงการนั้น จากการศึกษาพบว่า จังหวัดภาคกลางตอนกลางและจังหวัดสระแก้วมีข้อได้เปรียบหรือจุดแข็งที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาโครงการหลายประการ โดยข้อได้เปรียบที่สำคัญ ได้แก่  ความเหมาะสมในด้านภูมิศาสตร์ กล่าวคือทำเลที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางและจังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และชายฝั่งทะเลตะวันออก จึงทำให้มีความเป็นศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางอากาศ ทางบกและทางน้ำ  ไปยังเมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ  นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบอันเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ การเป็นพื้นที่ในด้านอุตสาหกรรมการผลิต การส่งออก เกษตรกรรม  และการค้าชายแดนที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงนิเวศน์และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจหลายแห่ง

           จากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปได้ว่าจังหวัดสระแก้วมีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นสถานีขนถ่ายสินค้าและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง