126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติการขนส่ง เงินสด
หน่วยงาน
บริษัท โพรเกรส กันภัย จำกัด (KBANK)
ปีพุทธศักราช
2553

        เนื่องจากในปี 2552 ธนาคารกสิกรไทย ได้ย้ายสถานที่ทำการของศูนย์เงินสดแห่งหนึ่งจากสำนักงานสาขาพหลโยธิน ไปอยู่ที่สำนักงานสาขาแจ้งวัฒนะ ทำให้ บริษัท โพรเกรส กันภัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกสิกรไทย ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริการขนส่งเงินสดระหว่างศูนย์เงินสดกับสาขาหรือตู้บริการอัตโนมัติ (ATM and CDM) มีความจำเป็นเร่งด่วนในการวางแผนการจัดการเงินสด โดยเฉพาะส่วนของการจัดขอบเขต (Zone) การให้บริการของศูนย์เงินสดทั้งสามศูนย์กับสาขาและตู้ฝาก เบิก ถอน เงินสดอัตโนมัติ ของธนาคาร (Cash Point Rezoning) และจัดการเส้นทางการรับและกระจายเงินสด (Transportation Re-routing) เพื่อให้แต่ละศูนย์เงินสดสามารถกระจายเงินสดได้ครอบคลุม มีความสมดุล และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

  1. เพื่อวิเคราะห์หาขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบและกระจายเงินสดของศูนย์กระจายเงินสด
  2. เพื่อวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการให้บริการรับและกระจายเงินสดของบริษัท
  3. เพื่อวิเคราะห์การจัดเส้นทางรับและกระจายเงินสด ให้เกิดความสมดุลของพื้นที่การให้บริการ
  4. เพื่อวิเคราะห์การจัดพนักงานในส่วนของการปฏิบัติการเงินสดของธนาคารกสิกรไทยให้มีความเหมาะสม
  5. เพื่อจัดทำเครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการดำเนินงานด้านเครือข่ายการับและกระจายเงินสด การจัดขอบเขตการให้บริการ และการจัดสายรถ ของธนาคาร