126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการการบริหารจัดการการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
หน่วยงาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปีพุทธศักราช
2554

            กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงานส่งเสริมให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ดำเนิน  “โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (Logistics and Transport Management: LTM)” โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าได้รับความรู้และแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารจัดการขนส่ง พร้อมทั้งนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดต้นทุนพลังงานที่มีความผันผวน และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต รวมถึงรวบรวมและจัดทำเป็นคู่มือหรือเอกสารเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้กับภาคการขนส่ง ทั่วประเทศ อันจะนำไปสู๋แนวทางที่ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาคการขนส่งได้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

  1. เพื่อชี้แนะแนวทางดำเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานด้วยตนเองให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
  2. เพื่อชี้แนะแนวทางที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง

สรุปผลการศึกษา

           ทางทีมผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง  4 ด้านดังนี้

  1. ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  2. ด้านการบริหารจัดการ
  3. ด้านวิธีการขับรถ
  4. ด้านการสร้างทีมงาน