126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการเตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์สู่ตลาดอาเซียน+6
หน่วยงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ปีพุทธศักราช
2554

          ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เอเชียได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเป็นลำดับ ดังเห็นได้จากสัดส่วน GDP ของเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ต่อ GDP โลก เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเอเชียกำลังก้าวเข้ามาเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของโลกตัวใหม่ ถนนทุกสายที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เอเชียในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น การค้าการลงทุน รวมถึงเงินทุน กำลังผลักดันทิศทางเศรษฐกิจโลกให้เข้าสู่ยุคสมัยแห่งเอเชียอย่างแท้จริง ซึ่งประเทศไทยควรต้องรู้จักใช้ ประโยชน์จารยุคสมัยแห่งเอเชียให้เต็มประสิทธิภาพ เพราะลำพังตลาดในประเทศไทยอย่างเดียว ซึ่งมีประชากร 0.9 % ของประชากรโลกขณะที่ GDP คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.46% ของ GDP โลก ไม่เพียงพอที่จะผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้อย่างเต็มที่

          กลยุทธ์ในการก้าวไปสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC) รวมถึงการขยายไปสู่ อาเซียน+3 และ อาเซียน+6 จะยิ่งทำให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ได้มากขึ้นจุดมุ่งหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การนำเอาอาเซียนไปสู่การตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) ซึ่งหมายถึงการทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน 5 สาขา ประกอบด้วยสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

  1. เพื่อสร้างความรู้แนวทางการพัฒนาเตรียมความพร้อมรับการเปิดตลาดอาเซียนแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย
  2. เพื่อพัฒนาธุรกิจไทยในการเตรียมความพร้อมรองรับตลาด AEC และพร้อมขยายตลาดกับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้การเปิดเสรีภาคบริการโลจิสติกส์ ตาม กรอบ AEC

สรุปผลการศึกษา

         การจัดทำโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้และแนวทางการพัฒนาเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดตลาดอาเซียนแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย และเพื่อประเมินศักยภาพของตลาด AEC สำหรับผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทย  ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการเตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์สู่ตลาดอาเซียน +6 จึงเป็นการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพธุรกิจ     โลจิสติกส์ และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการที่มีศักยภาพและประสงค์จะลงทุนในตลาดอาเซียน มีการจัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับตลาด  AEC  และ  แนวทางการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสู่ตลาดอาเซียน+6 ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ โดยจัดอมรมสัมมนาให้ผู้ประกอบการดังกล่าว เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการค้า การลงทุน กฎระเบียบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบ่มเพาะแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการก้าวสู่ตลาด AEC ในอีก 4 ปีข้างหน้า นอกเหนือจากการจัดอบรมสัมมนาและบ่มเพาะแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ ทางทีมที่ปรึกษายังได้จัดทำคู่มือพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสู่ตลาดอาเซียน +6 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน