126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานกับหอการค้าไทย
หน่วยงาน
กระทรวงพลังงาน
ปีพุทธศักราช
2555

สรุปรายละเอียดโครงการ

  • ให้บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ การปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานในเว็บไซต์ศูนย์ปรึกษาฯ การจัดทำวารสารเผยแพร่ด้านอนุรักษ์พลังงาน (ESCC Newsletter) และการให้บริการวิชาการสัญจร
  • การจัดทำฐานข้อมูลด้านพลังงานของสมาชิกหอการค้าไทย
  • การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านทางการจัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้การและการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอกบการที่ประสบความสำเร็จด้านการประหยัดพลังงาน