126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

Logistics Excellence Training
หน่วยงาน
กระทรวงพาณิชย์
ปีพุทธศักราช
2555

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ ความรู้ ตลอดจนความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา และลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการส่งออกและอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ของประเทศ
  2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต