126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTM)
หน่วยงาน
สภาอุตสาหกรรม
ปีพุทธศักราช
2555

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนส่ง มีโอกาสได้รับการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการของตน พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ เพื่อประยุกต์ความรู้ความชำนาญของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ (วิศวกรรมและเทคโนโลยี, การบริหารจัดการ, วิธีการขับรถ และการสร้างทีมงาน) ในการวิเคราะห์การใช้พลังงานในส่วนการขนส่งของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่บุคลากรของผู้ประกอบการฯ
  2. เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์การใช้พลังงานด้วยตนเองได้ต่อไป