126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีน เพื่อสร้างมาตรฐานสากลให้โรงงานน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน
บจก.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม สาขามิตรภูเวียง
ปีพุทธศักราช
2556

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดทำแผนปฏิบัติเพื่อลดความสูญเสียในการดำเนินงาน สร้างระบบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล