126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ ตาลทราย
หน่วยงาน
ขอรับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ปีพุทธศักราช
2549

          ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีบราซิลและออกเตรเลียเป็นคู่แข่งสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสองประเทศมีระดับเทคโนโลยีการผลิตและความก้าวหน้าในด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านอ้อยและน้ำตาลทรายอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยและประเทศคู่แข่งอื่นๆ ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลทราย รายใหญ่อีกหลายประเทศ เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ต่างได้รับการสนับสนุนการส่งออกจากรัฐบาล จนสามารถส่งน้ำตาลทรายออกขายในตลาดโลกได้ในราคาต่ำ ทำให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยที่เคยมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตที่ตำกว่า กำลังสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโบกไปทุกขณะอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยสามารถยืนหยัดและแข่งขันในตลาดโลกได้ จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาตลอดกระบวนการทั้งทางด้านอ้อยและน้ำตาลทราย ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ก็เป็นส่วนสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีการวางกลยุทธ์การดำเนินงาน และการควบคุมกระบวนการ การขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ประหยัด

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

            ศึกษากระบวนการบริหารจัดการการผลิตของอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย และจัดทำข้อมูนำเสนอในเชิงเปรียบเทียบระหว่างโรงงานผู้ผลิตกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรม

สรุปผลการศึกษา

          จากการศึกษาโครงการดังกล่าวทางทีมวิจัยได้นำเสนอการดำเนินการวัดค่าหรือตั้ง KPI ในการดำเนินการวัดประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงงานใช้ดัชนีที่กำหนดในการปรับปรุงตนเองและเปรียบเทียบภาพรวมกับโรงงานน้ำตาลอื่น ๆ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของทุกด้านที่มีผลกระทบต่อโรงงานโดยตรง