126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

การพยากรณ์อุปสงค์ที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
หน่วยงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีพุทธศักราช
2556

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อศึกษาอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มในการลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
  2. เพื่อพยากรณ์ปริมาณอุปสงค์ของสินค้าและบริการที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
  3. นำเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง