126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน
หน่วยงาน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม
ปีพุทธศักราช
2557

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อกำหนดแบบจำลอง (Model) กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับสินค้าเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจชายแดนพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเชีย
  2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ในภาคการผลิตรวมทั้งธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ (LSPs) ในเขตเศรษฐกิจชายแดนพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเชีย โดยการนำแบบจำลอง (Model) กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
  3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้แก่บุคลากรหลักในสถานประกอบการ SMEs ในเขตเศรษฐกิจชายแดน พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเชีย