126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการค้าชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา จุดผ่านแดนด่านสะเดา จังหวัดสงขลา
หน่วยงาน
สำนักงานสนับสนุนทุนวิจัย
ปีพุทธศักราช
2557

สรุปรายละเอียดของโครงการ

  1. สำรวจความพร้อมและความคิดเห็นของภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ประชาชนภายในพื้นที่ต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อความสะดวกต่อการค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดน
  2. เก็บข้อมูล สำรวจ สินค้าผ่านแดนที่สำคัญ โซ่อุปทานการค้าชายแดนรูปแบบและสถานการณ์แนวโน้มการค้า สถิติ การค้าชายแดน สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ประเภทอุตสาหกรรมบริเวณชายแดน ตลอดจนกฏระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่บริเวณชายแดน