126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์สู่สากลเพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce
หน่วยงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ปีพุทธศักราช
2559

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. พัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้าออนไลน์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  นโยบายและเงื่อนไขการค้าของร้านค้าออนไลน์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทำไว้ และได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified
  2. พัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้าออนไลน์สู่การขยายตลาดระดับสากล