126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการตรวจประเมินระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการปฎิบัติงานด้วยแนวคิดแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
หน่วยงาน
บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด
ปีพุทธศักราช
2559

สรุปการดำเนินงานโครงการ

  1. พัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้าออนไลน์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  นโยบายและเงื่อนไขการค้าของร้านค้าออนไลน์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทำไว้ และได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified
  2. พัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้าออนไลน์สู่การขยายตลาดระดับสากล