126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการกิจกรรมต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคลังสินค้า เขตท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของ TAGS ในอนาคต
หน่วยงาน
ขอรับทุนวิจัยจาก THAI AIRPORTS GROUND SERVICES UNITED
ปีพุทธศักราช
2549

การพัฒนาธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Business) และกิจกรรมต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคลังสินค้า เขตท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเป็นประโยชน์กับการดำเนินกิจการของบริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (TAGS) ในอนาคต ซึ่งในการกำหนดรูปแบบหรือทิศทางของธุรกิจว่าจะดำเนินกิจกรรมในรูปแบบใดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลและรายละเอียดของกิจกรรม ความต้องการในบริการต่างๆของลูกค้า รวมถึงขอบเขตหรือระยะทางระหว่างลูกค้ากับพื้นที่ในการให้บริการ โดยทางทีมที่ปรึกษาได้กำหนดขอบเขตของพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่จะมาใช้บริการคลังสินค้า เขตท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าซึ่งกลุ่มลูกค้าที่นำมาพิจารณาประกอบด้วย 5 นิคมอุตสาหกรรมกับ 1 สวนอุตสาหกรรม นอกจากนี้ทางทีมที่ปรึกษายังเห็นว่าอุตสาหกรรมหรือโรงงานที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณ 30 ตารางกิโลเมตรของคลังสินค้า เขตท่าอากาศยานดอนเมือง ยังมีบางแห่งที่เป็นลูกค้าที่มีศักยภาพในการใช้บริการกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ ดังนั้นทีมที่ปรึกษาจึงจัดกลุ่มโรงงานเหล่านี้อยู่ในกลุ่มนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม จัดทำแผนธุรกิจ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาโครงการทั้งทางด้านรูปแบบธุรกิจ การตลาด การเงินเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับผู้เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

  1. จัดทำแผนธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางด้านการจัดการบริหารทางด้านโครงการ โครงสร้างองค์การจัดกำลังทรัพยากรดำเนินการเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
  2. การวิเคราะห์ทางการตลาด ความเสี่ยงโครงการ อุปสงค์และอุปทาน คู่แข่ง และทางด้านราคาของอุตสาหกรรม
  3. การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน การจัดโครงสร้างการลงทุน และการประเมินผลตอบทางด้านการลงทุน

สรุปผลการศึกษา

แบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) ทางทีมที่ปรึกษานำเสนอ คือรูปแบบธุรกิจที่เป็นไปได้ในอนาคตที่บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้าท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นมีด้วยกัน 3 รูปแบบดังนี้

  1. การให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า (Landlord)
  2. การร่วมทุนกับ Third Party Logistics Service Provider ในอัตราส่วน 50:50
  3. บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ลงทุนในธุรกิจ 100%