126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการตรวจประเมินระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
หน่วยงาน
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ปีพุทธศักราช
2559

เกี่ยวกับโครงการ

  1. กิจกรรมกลุ่ม (QCC) ควบคุมด้วยสายตา /การพัฒนาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (ติดตาม)
  2. การทำ Work site control /7 wastes/ Visual control/ Training/ Complete Check Completely Find out: CCCF/SWS/ JSA/ KYT/ MUDA/ KAIZEN
  3. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการหรือหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อองค์กร ประกอบด้วย กระบวนการงานคลังสินค้า การจัดการคุณภาพ การบรรจุ