126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการตรวจประเมินระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
หน่วยงาน
บริษัท พาเนลพลัส จำกัด
ปีพุทธศักราช

เกี่ยวกับโครงการ

  1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับคณะทำงานของบริษัท ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปพัฒนาระบบการจัดการของฝ่ายไร่ ได้แก่ การควบคุมสภาพการทำงานหน้างาน (WSC) การค้นหาอันตราย (CCCF) การควบคุมคุณภาพในกระบวนการการผลิต (ASAKAI) มาตรฐานในการทำงาน (SWS) การวิเคราะห์หาอันตราย (JSA) วิธีการปฏิบัติงาน (WI) และการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย KYT
  2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับคณะทำงานของบริษัท ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการลด MUDA การจัดทำระบบตามแนวทาง JIT และการจัดการต้นทุนการบริการจัดการ (Cost Saving)