126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การผลิตแบบลีน ภายใต้กิจกรรม kaizen เพื่อเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของกลุ่มบริษัท มิตรผล
หน่วยงาน
บริษัท พาเนลพลัส จำกัด
ปีพุทธศักราช
การตรวจประเมินและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท