126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการเตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์สู่ตลาดอาเซียน+6
หน่วยงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ปีพุทธศักราช
2554
  • เพื่อสร้างความรู้แนวทางการพัฒนาเตรียมความพร้อมรับการเปิดตลาดอาเซียนแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย
  • เพื่อพัฒนาธุรกิจไทยในการเตรียมความพร้อมรองรับตลาด AEC และพร้อมขยายตลาดกับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้การเปิดเสรีภาคบริการโลจิสติกส์ ตาม กรอบ AEC