126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการสร้างระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอุทยานมิตรผล
หน่วยงาน
บริษัท น้ำตาลมิตผล จำกัด
ปีพุทธศักราช
2555
ให้คำปรึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติเพื่อลดความสูญเสียในการดำเนินงานสร้างระบบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล