126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการการศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากับจีนเพื่อการจัดทำมาตรการการดำเนินธุรกิจและมาตรฐานสินค้านำเข้า
หน่วยงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีพุทธศักราช
2556
  • เพื่อศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้า มาตรการ/มาตรฐานสินค้าของประเทศในประชาคมฯ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากับจีนต่อธุรกิจหรือผู้ประกอบการ
  • เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบมาตรฐานสินค้าของต่างประเทศที่เป็นสากล (เช่น UL NEC IEEE ฯลฯ) กับมาตรฐานสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อปรับปรุงหรือสร้างมาตรฐานที่เป็นสากลสำหรับประเทศไทย
  • เปรียบเทียบมาตรฐานสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศจีนกับมาตรฐานสินค้าของประเทศไทย เพื่อปกป้องสินค้าไทยเมื่อมีการนำเข้าจากประเทศจีน