126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการค้าชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนำเสนอแบบจำลองทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการดำเนินการของเอกชนบริเวณจุดผ่านแดนและเขตอุตสาหกรรมส่งออก
หน่วยงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีพุทธศักราช
2557
  • เก็บข้อมูล และสำรวจ สินค้าผ่านแดนที่สำคัญโซ่อุปทานการค้าชายแดนรูปแบบและสถานการณ์แนวโน้มการค้า สถิติการค้าชายแดน สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ประเภทอุตสาหกรรมบริเวณชายแดน ตลอดจนกฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่บริเวณชายแดน
  • สำรวจความพร้อม และความคิดเห็นของภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตประชาชนภายในพื้นที่ต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดน
  • เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่บริเวณชายแดนกับประเทศที่เป็น Best Practice
  • สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของบริเวณจุดผ่านแดน “ด่านชายแดนสะเดา”และแบบจำลองทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการดำเนินการของเอกชนบริเวณจุดผ่านแดนให้ได้แนวทางที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ได้