126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน หอการค้าไทย
หน่วยงาน
กระทรวงพลังงาน
ปีพุทธศักราช
2557
  • การเผยแพร่ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำวารสารเผยแพร่ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การให้บริการวิชาการสัญจร และการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
  • การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดสัมมนาในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ และการศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน การดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสร้างสถานประกอบการต้นแบบการอนุรักษ์พลังงาน
  • จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ปรึกษาฯประจำภูมิภาคให้กับเจ้าหน้าที่เครือข่ายจำนวน